Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Keuring van vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Wanneer is keuren (inspecteren) van vloeistofdichte vloer of verharding verplicht

  • Wanneer de Activiteitenregeling voorschrijft dat een activiteit boven een vloeistofdichte vloer of verharding moet worden uitgevoerd, moet het bedrijf ervoor zorg dragen dat deze voorziening eens per 6 jaar wordt gekeurd door een erkende inspectie-instelling.
  • Uiteraard geldt de keuringsverplichting ook in de gevallen waarbij in een omgevingsvergunning is bepaald dat de aanwezige vloer of verharding moet worden gekeurd. In dat geval geldt bovendien de in de vergunning voorgeschreven keuringsfrequentie, tenzij op de activiteiten het Activiteitenbesluit van toepassing is (dan geldt een frequentie van eens per zes jaar).

Wanneer een bedrijf er voor heeft gekozen om zijn activiteiten boven een vloeistofdichte vloer of verharding uit te voeren dan geldt er geen verplichting om een vloeistofdichte vloer- of verharding te inspecteren. Om de verklaring voor de vloer of verharding in stand te houden moet de vloeistofdichte vloer of verharding uiteraard wel periodiek geïnspecteerd worden.

Uitzondering:
de aanlegger van de vloer of verharding beschikte over een erkenning

Wanneer de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit, hoeft de eerste keuring pas 6 jaar na aanleg plaats te vinden. Bij alle overige vloeren en verhardingen vindt de eerste keuring onmiddellijk na oplevering plaats. Overigens is het in alle gevallen verplicht om vloeren en verhardingen bij tankstations voor het wegverkeer, met een doorzet van meer dan 25 m³ brandstof per jaar, aan te laten leggen door een erkend bedrijf. Voor alle andere inrichtingen geldt er geen erkenningsplicht voor aannemers.

Inspectierapport

Na goedkeuring van een vloer of verharding dient de inspectie-instelling een inspectierapport op te stellen. Dit rapport moet een standaard pagina bevatten waarop de meest essentiële informatie staat. Die pagina noemen we de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Tot 6 oktober 2008 moesten inspectie-instellingen naast het inspectierapport tevens een aparte PBV-verklaring afgeven. Vanaf die datum is dat, op basis van een wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (RARIM), echter niet meer nodig. Ook de verplichting in een milieuvergunning dat een PBV-Verklaring moet zijn afgegeven voor een vloeistofdichte vloer of verharding is voor inspecties na 6 oktober 2008 dus niet meer van toepassing; het inspectierapport volstaat.