Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kwaliteitsborging bodembescherming met BRL SIKB 7700 nader bekeken

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 oktober 2017 het rapport Functioneren certificatieschema’s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2016 vastgesteld.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 oktober 2017 het rapport Functioneren certificatieschema’s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2016 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2016 is beoordeeld. Vanuit SIKB is dit de zevende rapportage over de uitvoering van de certificatieschema’s voor bodembescherming.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 voldoende functioneert, maar wel voor verbetering vatbaar is. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.
Hoewel het aantal audits wel is verhoogd ten opzichte van 2015, is niet geheel duidelijk of de in BRL SIKB 7700 beoogde auditfrequentie in 2016 is gehaald. Het wordt gewenst geacht dat dat voor de komende jaren wel duidelijk wordt. In het format voor de jaarrapportage 2017 vormt dit een aandachtspunt. Daarnaast blijft onzeker of de geconstateerde afwijkingen de vloeistofdichtheid van een specifieke voorziening in gevaar hebben gebracht. Ook dit verdient voor komende jaren nadere aandacht.

Het is niet duidelijk om welke reden er tot op heden geen gebruik wordt gemaakt van protocol 7703. Het CCvD verzoekt om nader onderzoek op dit punt: zijn er geen vragen uit de markt? Zijn toelatings- en/of onderhoudseisen wellicht te streng? Aan de hand van de resultaten van een dergelijk onderzoek zal het CCvD nader overwegen of voortzetting van het protocol -al dan niet met wijzigingen- gewenst is.

BRL SIKB 7700 is een zogenaamd productcertificaat op grond waarvan door certificaathouders kwaliteitsverklaringen worden afgegeven, zoals een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) en een Bewijs Herstel onder Certificaat (BHOC). Het verdient aanbeveling dat betrokken partijen de meerwaarde van een BAOC in de markt benadrukken en als zodanig het gebruik ervan, bevorderen. BHOC’s zijn sinds de overstap naar productcertificatie i.c. met de invoering van BRL SIKB 7700 belangrijker geworden. Desalniettemin blijft het aantal BHOC’s relatief beperkt, mogelijk als gevolg van het gegeven dat certificaathouders zich meer en meer tegen de extra kosten verzetten. Hierbij wordt wel wordt aangetekend dat (1) BHOC’s alleen bij groot herstel van toepassing kunnen zijn, (2) BHOC’s door een certificaathouder zelf worden uitgegeven en daarmee geen volledig beeld bij de CI’s aanwezig is en (3) in het rapport slechts de opgave van 1 CI is opgenomen (de andere CI heeft geen aantallen geregistreerd en gerapporteerd). Desondanks lijkt stimulering van BHOC’s en registratie ervan voor de nabije toekomst nog steeds gewenst. Dit wordt ook voor de nabije toekomst als verbeterpunt voor de jaarrapportage aangemerkt.

Klik hier voor de Jaarrapportage Bodembescherming 2016.