Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Monitoring

SIKB en andere organisaties verzamelen gegevens over het functioneren van diverse SIKB-richtlijnen in praktijk. Het doel hiervan is een periodieke evaluatie en het zo nodig bijstellen van de richtlijnen of het auditregiem. Het gaat om:

  • Certificering door certificatie-instellingen -- op basis van beoordelingsrichtlijnen (BRL-en).
  • Accreditatie door de Raad voor Accreditatie -- op basis van accreditatieschema's voor veldwerk, partijkeuringen, milieu-analyses en inspectie (vloeren, ondergrondse tanks, IBC-werken).
  • Visitatie door overheden onderling -- op basis van het Normblad 8001/8002.

Certificering

Voor alle beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) op het gebied van bodembeheer en bodembescherming die SIKB beheert wordt jaarlijks een rapportage opgesteld. Deze Jaarrapportages maken deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer. Dit gebeurt al sinds de start van de activiteiten bij SIKB: voor bodembeheer sinds 2001, voor bodembescherming sinds 2009, voor tankinstallaties sinds 2018 (gegevens sinds 2015) en voor archeologie sinds 2018. In een Jaarrapportage worden steeds ook de gegevens van voorgaande jaren verwerkt. Voor archeologie worden op dit moment geen gegevens verzameld.

De certificatie-instellingen leveren na afloop van ieder kalenderjaar gegevens over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Op grond daarvan vindt in de Jaarrapportages een (vooral) getalsmatige beoordeling van de gerapporteerde gegevens plaats. Tevens wordt beoordeeld of sprake is van een trendmatige ontwikkeling.
De Jaarrapportages gaan per beoordelingsrichtlijn en protocol in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificatie-instellingen tijdens de audits. Verder schenken de Jaarrapportages aandacht aan het aantal klachten en de aard van die klachten. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportages. De rapportages bevatten daarnaast de bevindingen van de certificatie-instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

De Jaarrapportage wordt besproken door het CCvD Bodembeheer, respectievelijk CCvD Bodembescherming of CCvD Tankinstallaties of CCvD Archeologie.

Accreditatie

SIKB beheert richtlijnen op basis waarvan de Raad voor Accreditatie toezicht houdt. Deze richtlijnen worden accreditatieschema's (AS) genoemd. Er zijn accreditatieschema's in het bodembeheer voor partijkeuringen (AS SIKB 1000), veldwerk (AS SIKB 2000) en milieu-analyses op grond en water (AS SIKB 3000) en milieu-analyses op bouwstoffen (AP04). Voor bodembescherming zijn er accreditatieschema's ten behoeve van de inspectie van bodembeschermende voorzieningen (AS 6700), de inspectie van ondergrondse tanks (AS 6800) en de inspectie van IBC-werken (AS 6900). De Raad voor Accreditatie rapporteert jaarlijks aan het ministerie van I&M over het door haar uitgevoerde toezicht op deze richtlijnen en op de certificatie-instellingen. Deze rapportages zijn niet openbaar.

Visitatie

De Jaarrapportage visitaties geeft de evaluatie van de visitaties die in de jaarronde zijn uitgevoerd in het kader van kwaliteitsmanagement door overheden met een bodemtaak. De deelnemers zijn provincies en gemeenten (of namens hen: omgevingsdiensten) die onder andere de bevoegd gezag taken ingevolge de Wet bodembescherming uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd