Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Klachtenregeling

SIKB beschikt over een procedure voor het afhandelen van klachten of het instellen van beroep. Dat kunnen klachten zijn:
I. In verband met de inhoud van een schema, in beheer bij het AC/CCvD Bodembeheer, het AC/CCvD Bodembescherming, het CCvD Tankinstallaties of het CCvD Archeologie, of de wijze waarop dit tot stand is gekomen;
II. In verband met de inhoud van het schema BRL 0100, in beheer bij het CCvD Datastandaarden, of de wijze waarop dit tot stand is gekomen;
III. In verband met de onjuiste toepassing van een normatief document;
IV. In verband met de Advieskamers;
V. In verband met het Actorregister;
VI. In verband met het examen Milieukundig begeleider BRL SIKB 6000 of Deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen
VII. In verband met (leden van) het Programmabureau;
VIII. In verband met de directeur van SIKB;
IX. In verband met bestuursbesluiten (niet zijnde een besluit op bezwaar).

Ad I. Klachten in verband met de inhoud van een schema, in beheer bij het AC/CCvD Bodembeheer, het AC/CCvD Bodembescherming, het CCvD Tankinstallaties of het CCvD Archeologie, of de wijze waarop dit schema tot stand is gekomen
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten of het instellen van beroep in verband met de inhoud van een schema, of de wijze waarop dit schema tot stand is gekomen.

De procedure is weergegeven in een stroomschema in bijlage 1.

Procedure
Uitsluitend klachten die betrekking hebben op de door het betreffende AC/CCvD (hieronder ‘het College’) beheerde documenten worden door het betreffende AC/CCvD in behandeling genomen. De klacht dient, om voor behandeling in aanmerking te komen, te zijn gericht tegen een besluit van het AC/CCvD betreffende de inhoud van een schema, of tegen de wijze waarop dit schema tot stand is gekomen.

De klacht wordt ingediend bij het Programmabureau SIKB. Het Programmabureau stelt vast of de klacht ontvankelijk is op basis van het bovenstaande. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, meldt het Programmabureau dat aan de indiener. Het betreffende AC/CCvD wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de klacht ontvankelijk is,registreert het Programmabureau de klacht en stuurt een kopie van de klacht naar het betreffende AC/CCvD. De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

Het College stelt een klachtencommissie in. De samenstelling van de klachtencommissie wordt bepaald door het College. De klachtencommissie bestaat uit ten minste 4 leden:

  • drie leden van het College die niet direct betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen en het beheren van het schema;
  • secretaris van het College.

De directeur van SIKB faciliteert en ondersteunt de klachtencommissie.

De klachtencommissie kan beslissen tot het uitbreiden van de commissie met ter zake deskundigen. De samenstelling wordt te voren aan de klager meegedeeld. Hij/zij kan
gemotiveerd verzoeken om leden van de commissie te vervangen. Een dergelijk verzoek dient binnen 7 dagen na het bekend worden van de samenstelling te zijn ingediend bij het College. Het verzoek wordt beoordeeld door de voorzitter van het College, de voorzitter van het bestuur en de directeur SIKB. Zij nemen hierover een besluit dat door het Programmabureau wordt geregistreerd. Het besluit wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

De klachtencommissie brengt binnen 4 weken advies uit aan het College, waarna het College een besluit neemt over de klacht.

Het Programmabureau registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van de klacht wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Beroep
Tegen het besluit van het College met betrekking tot de klacht staat beroep open bij de commissie van beroep. Indiener dient binnen 14 dagen na dagtekening van het verzonden besluit beroep in te stellen. De commissie van beroep wordt ingesteld door het bestuur. In de commissie van beroep nemen geen personen plaats die direct betrokken zijn bij het ontwikkelen en het beheren van het schema of die lid waren van de klachtencommissie die de klacht heeft behandeld. De directeur van SIKB faciliteert en ondersteunt de commissie van beroep.

De commissie van beroep brengt binnen 4 weken advies over het beroep uit aan het bestuur, waarna het bestuur een besluit neemt over het beroep.
Het Programmabureau registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van het beroep wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van het beroep medegedeeld.

Ad II. Klachten in verband met de inhoud van het schema BRL 0100, in beheer bij het CCvD Datastandaarden, of de wijze waarop dit tot stand is gekomen
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten of het instellen van beroep in verband met een besluit van het CCvD Datastandaarden betreffende de inhoud van een standaard, schema of document, of tegen de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

De procedure is weergegeven in een stroomschema in bijlage 1.

Procedure
De procedure is identiek aan die onder ad I.

Beroep
Tegen het besluit van het CCvD Datastandaarden met betrekking tot de klacht staat beroep open
bij een commissie van beroep. Indiener dient binnen 5 weken na dagtekening van het verzonden
besluit beroep in te stellen. De commissie heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden.

De commissie van beroep wordt ingesteld door of namens de initiatiefnemers SIKB, IHW en Stichting RIONED.
In een commissie van beroep nemen geen personen plaats die direct betrokken zijn bij het
ontwikkelen en beheer van de standaard of het schema of die lid waren van de klachtencommissie die de klacht heeft behandeld.

De commissie neemt een besluit over het beroep.
Het Programmabureau registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van het beroep wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van het beroep medegedeeld.

Ad III. Klachten in verband met het onjuiste toepassing van een normatief document
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met een onjuiste toepassing van een normatief document. 

De klacht wordt ingediend bij het Programmabureau SIKB. Het Programmabureau registreert de klacht en stuurt een kopie van de klacht naar de betreffende Inspectie-instelling of Certificatie-instelling(en). De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en doorverwijzing en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

Ad IV. Klachten in verband met de Advieskamers
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met de Advieskamers Bodembescherming en Stortbesluit. Uitsluitend klachten die betrekking hebben op de door het betreffende Advieskamer uitgebrachte adviezen worden in behandeling genomen. De klacht dient, om voor behandeling in aanmerking te komen, te zijn gericht tegen een advies van de Advieskamer betreffende de inhoud, of tegen de wijze waarop dit advies tot stand is gekomen.

De klacht wordt ingediend bij het Programmabureau SIKB. Het Programmabureau stelt vast of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, meldt het Programmabureau dat aan de indiener. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de klacht ontvankelijk is, registreert het Programmabureau de klacht en stuurt een kopie van de klacht naar het bestuur. De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

De Advieskamer stelt een klachtencommissie in. De samenstelling van de klachtencommissie wordt bepaald door de Advieskamer. De klachtencommissie bestaat uit ten minste 4 leden:
• twee leden van de Advieskamer die niet direct betrokken zijn (geweest) bij het advies;
• de secretaris en de voorzitter van de Advieskamer.
De directeur van SIKB faciliteert en ondersteunt de klachtencommissie.

De klachtencommissie kan beslissen tot het uitbreiden van de commissie met ter zake deskundigen. De samenstelling wordt te voren aan de klager meegedeeld. Hij/zij kan
gemotiveerd verzoeken om leden van de commissie te vervangen. Een dergelijk verzoek dient binnen 7 dagen na het bekend worden van de samenstelling te zijn ingediend bij de Advieskamer. Het verzoek wordt beoordeeld door de voorzitter van de Advieskamer, de voorzitter van het bestuur en de directeur SIKB. Zij nemen hierover een besluit dat door het Programmabureau wordt geregistreerd. Het besluit wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

De klachtencommissie brengt binnen 4 weken advies uit aan de Advieskamer, waarna de Advieskamer een besluit neemt over de klacht.

Het Programmabureau registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van de klacht wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Beroep
Tegen het besluit van de Advieskamer met betrekking tot de klacht staat beroep open bij de commissie van beroep. Indiener dient binnen 14 dagen na dagtekening van het verzonden besluit beroep in te stellen. De commissie van beroep wordt ingesteld door het bestuur. In de commissie van beroep nemen geen personen plaats die direct betrokken zijn bij het advies of die lid waren van de klachtencommissie die de klacht heeft behandeld. De directeur van SIKB faciliteert en ondersteunt de commissie van beroep.

De commissie van beroep brengt binnen 4 weken advies over het beroep uit aan het bestuur, waarna het bestuur een besluit neemt over het beroep.
Het Programmabureau registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van het beroep wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van het beroep medegedeeld.

Ad V. Klachten in verband met het Actorregister Archeologie
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met het Actorregister Archeologie. Uitsluitend klachten die betrekking hebben op de gegevensregistratie in het Actorregister, door het Actorregister aangebrachte mutaties in die registratie en/of publicatie van geregistreerde gegevens worden in behandeling genomen.

De klacht wordt ingediend bij het Programmabureau SIKB. De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

Voor een klacht in verband met de inhoudelijke en procedurele bepalingen van het Actorregister Archeologie geldt procedure I.

Voor een klacht in verband met een beoordeling door een toetsende instelling geldt de procedure zoals beschreven in het document Aanvullende regels omtrent de registratie in het Actorregister Archeologie, in combinatie met de klachtenprocedure van de betreffende toetsende instelling.

Ad VI. Klachten in verband met het Examen Milieukundig begeleider BRL SIKB 6000 Of Deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met het Examen Milieukundig begeleider BRL SIKB 6000 of Deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen.

De klacht wordt ingediend bij het Programmabureau SIKB. De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

Voor de procedure wordt verwezen naar:
bodembreedacademie.nl/examens

Ad VII. Klachten in verband met (leden van) het Programmabureau
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met het (handelen van het) Programmabureau. De directeur borgt de vertrouwelijkheid van de procedure.

De klacht wordt ingediend bij de directeur van SIKB. De directeur stelt op basis van het bovenstaande vast of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, meldt de directeur dat aan de indiener. Het bestuur wordt hiervan (geanonimiseerd) op de hoogte gesteld. Indien de klacht ontvankelijk is, registreert de directeur de klacht en stuurt een kopie van de klacht naar het bestuur. De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.

Het Bestuur kan hoor en wederhoor laten plaatsvinden. Het Bestuur neemt een besluit over de klacht. De directeur van SIKB registreert het besluit. Het resultaat van de behandeling van het besluit wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Ad VIII. Klachten in verband met de directeur van SIKB
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met (het handelen van) de directeur van SIKB.

De klacht wordt ingediend bij de voorzitter van het bestuur van SIKB. Hij borgt de vertrouwelijkheid van de procedure. De voorzitter stelt op basis van het bovenstaande vast of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, meldt de voorzitter dat aan de indiener. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de klacht ontvankelijk is, ontvangt de indiener van de klacht een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.
Het Bestuur kan hoor en wederhoor laten plaatsvinden en neemt een besluit over de klacht. Het resultaat van de behandeling van het besluit wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Ad IX. Klachten in verband met bestuursbesluiten (niet zijnde een besluit op bezwaar)
Deze regeling beschrijft de procedure voor het afhandelen van klachten in verband met bestuursbesluiten, niet zijnde een besluit op bezwaar.

De klacht wordt ingediend bij de voorzitter van het bestuur van SIKB. De voorzitter stelt op basis van het bovenstaande vast of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, meldt de voorzitter dat aan de indiener. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de klacht ontvankelijk is, ontvangt de De indiener van de klacht ontvangt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst en wordt geïnformeerd over (de antwoordtermijnen in) het proces.
De voorzitter en twee bestuursleden behandelen de klacht en nemen een besluit over de klacht. Het resultaat van de behandeling van het besluit wordt schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Beroep op dit besluit is niet mogelijk.

Gerelateerd