Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Organisatie en werkwijze

De partners in het SIKB-netwerk willen praktijkgericht samenwerken tussen alle betrokken partijen bevorderen. Het werkgebied is verdeeld in vier werkvelden: Bodem&Water, Bodembescherming, Archeologie en Datastandaarden.

Colleges voor beheren van richtlijnen

In ieder van de vier werkvelden functioneren periodiek samenkomende groepen (colleges) die als taak hebben om kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en voor overheden actueel (d.w.z. juist, duidelijk en kosten-efficiënt) te houden. De kwaliteitsrichtlijnen die zo ontstaan scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.
Het gaat om de colleges:

  • voor werkzaamheden in het werkveld bodem en water: het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (voor certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (voor accreditatie);
  • voor archeologische werkzaamheden: het Centraal College van Deskundigen Archeologie (alleen certificatie);
  • voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen: het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (voor certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (voor accreditatie);
  • voor ontwerpen, installeren en opleveren van tankinstallaties: het Centraal College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages (alleen certificatie);
  • voor datastandaarden: het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (alleen certificatie).

Daarnaast zijn er voor Bodem en Water enkele thematische Secties.Deze staan aan de basis van de ontwikkeling en het onderhoud van de SIKB-documenten voor bodembeheer.

Programmaraden voor reflectie
Een belangrijk aspect van het actueel houden van SIKB-documenten is reflectie en vooruitkijken. 
De Programmaraad Bodembeheer is het forum dat de trends en behoeften aan kwaliteit bij bodem en water bespreekt en verwoordt. De Programmaraad Bodembescherming is het forum voor bodembeschermende maatregelen en voorzieningen. Het CCvD Archeologie vervult tevens de rol van Programmaraad Archeologie; het CCvD Datastandaarden vervult ook de rol van Programmaraad Datastandaarden.

Coördinerend overleg met CI's en inspectie-instellingen 
SIKB faciliteert ook periodiek overleg met partners als de certificatie-instellingen en de inspectie-instellingen. Het overleg borgt dat de instellingen de richtlijnen op dezelfde manier toepassen.  

Platforms voor uitwisselen kennis en ervaring
Kennis delen en ervaringen uitwisselen zijn essentieel. Om dat te ondersteunen faciliteert SIKB diverse platforms, in de meeste gevallen in samenwerking met andere partijen.

Advieskamer voor onafhankelijk expert-advies

De Advieskamer Bodembescherming zorgt voor onafhankelijk expert-advies met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen.

De stichting SIKB

Het SIKB-bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau van SIKB is het ondersteunend secretariaat.

Meer informatie

Voor meer toelichting op de organisatie en werkwijze van SIKB klik hier.
Klik hier voor de statuten van SIKB.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2017.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2018.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2019.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2020.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2021.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2022.
Klik hier voor de WNT verantwoording 2023.