Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Financiën SIKB: algemene beschouwing

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. In SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen. Het werkgebied is archeologie, bodembeheer en bodembescherming. Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten in de hele keten van onderzoek, realisatie en besluitvorming. Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder. Het motto daarbij is: afspraken maken is één, deze nakomen is twee, dit goed doen is de kunst.

Activiteiten
Het onderhoud van bestaande documenten, het ontwikkelen van nieuwe documenten en de communicatieactiviteiten voor archeologie (inclusief datastandaarden), bodembeheer (inclusief datastandaarden, water en bodemenergie) en bodembescherming zijn beschreven in de jaarprogramma’s archeologie, bodembeheer, bodembescherming en datastandaarden voor 2021 (en de evaluatie in de jaarprogramma’s voor 2022). Het betreft tevens het verstrekken van adviezen voor bodembescherming in het kader van de Advieskamer Stortbesluit en de Advieskamer Bodembescherming.

Dekking per sector
SIKB kent een begroting met 4 onderdelen: archeologie, bodembeheer, bodembescherming en Advieskamer Stortbesluit. De deelbegrotingen worden deels (archeologie) of geheel (bodembeheer, bodembescherming, Advieskamer Stortbesluit) door bijdragen van gebruikers (marktpartijen, overheden) gedekt.

De begroting archeologie wordt deels door gebruikers gedekt. Voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem geldt dat gezien de beperkte mogelijkheden van de sector en het wettelijk systeem een bijdrage van het ministerie van OCW blijvend nodig is. Anderzijds wordt via verwerving in aanvullende middelen te voorzien. De bijdragen van de archeologische bedrijven, waterschappen en provincies voorzien hier ten dele in. Verder is gestart met abonnementen voor het digitaal uitwisselen conform data-standaard SIKB0102. De omvang van de activiteiten is in lijn met de middelen. Vanaf 2017 zijn er tevens inkomsten vanuit de certificering van bedrijven en toetsing van actoren.

Vanaf 2011 is het onderdeel bodembeheer zelf-financierend door bijdragen van certificaathouders en diverse overheden (Wbb-gemeenten, provincies, waterschappen, RWS). De bijdragen kennen in het algemeen een langere looptijd en vormen derhalve een stabiele basis.

De activiteiten met betrekking tot bodembescherming worden gefinancierd uit afdracht van inspectie-instellingen (vloeistofdichte vloeren en voorzieningen; ondergrondse opslagtanks; IBC-voorzieningen) en gecertificeerde aannemers (vloeistofdichte vloeren) en projectbijdragen (Advieskamer Bodembescherming). In 2017 heeft Kiwa het beheer over BRL K903 (nu: BRL SIKB 7800) overgedragen aan SIKB. Voor de organisatorische en financiële aspecten is een aparte beheerovereenkomst gesloten tussen Kiwa en SIKB. Tevens is een extra CCvD ingericht (het CCvD Tankinstallaties), zodat SIKB nu 5 colleges telt.

De activiteiten met betrekking tot de Advieskamer Stortbesluit worden gefinancierd uit de bijdragen van het ministerie van I&W en IPO (vaste kosten) en aanvragers van adviezen (kosten van het advies).

Exploitatie 2022
In het verslagjaar werd aan management en organisatie € 528.338 besteed. Aan projectkosten werd € 1.196.632 besteed, aan bestuurskosten werd € 42.596 besteed, aan Communicatie en kennisoverdracht € 163.255 en aan overige kantoorkosten werd € 122.534 besteed.

Financiering van deze activiteiten vond plaats uit projectgebonden bijdragen ad € 546.920, structurele bijdragen ad € 1.588.927 en diverse baten en rente ad € 2.597.

Gerelateerd