Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Financiën SIKB

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. In SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen. Het werkgebied is archeologie, bodembeheer en bodembescherming. Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten in de hele keten van onderzoek, realisatie en besluitvorming. Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

Activiteiten
SIKB onderhoudt bestaande documenten, ontwikkelt nieuwe documenten en verzorgt communicatieactiviteiten voor archeologie (inclusief datastandaarden), bodembeheer (inclusief datastandaarden, water en bodemenergie) en bodembescherming. Daarnaast worden adviezen verstrekt voor bodembescherming in het kader van de Advieskamer Stortbesluit en de Advieskamer Bodembescherming.

Dekking per sector
SIKB kent een begroting met vier onderdelen: archeologie, bodembeheer, bodembescherming en Advieskamer Stortbesluit. De deelbegrotingen worden deels (archeologie) of geheel (bodembeheer, bodembescherming, Advieskamer Stortbesluit) door bijdragen van gebruikers (marktpartijen, overheden) gedekt.

De begroting archeologie wordt deels door gebruikers gedekt. Voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem geldt dat gezien de beperkte mogelijkheden van de sector en het wettelijk systeem een bijdrage van het ministerie van OCW blijvend nodig is. Anderzijds wordt via verwerving in aanvullende middelen voorzien. De bijdragen van de archeologische bedrijven (certificering, toetsing van actoren), waterschappen en provincies voorzien hier ten dele in. Verder zijn er abonnementen voor het digitaal uitwisselen conform data-standaard SIKB0102.

Het onderdeel bodembeheer is zelf-financierend door bijdragen van certificaathouders en van diverse overheden (Wbb-gemeenten, provincies, waterschappen, RWS) op basis van vastgestelde bedragen. De bijdragen kennen in het algemeen een langere looptijd en vormen derhalve een stabiele basis.

De activiteiten met betrekking tot bodembescherming worden gefinancierd uit afdracht van inspectie-instellingen (vloeistofdichte vloeren en voorzieningen; ondergrondse opslagtanks; IBC-voorzieningen) en gecertificeerde aannemers (vloeistofdichte vloeren) en projectbijdragen (Advieskamer Bodembescherming). In 2017 heeft Kiwa het beheer over BRL K903 overgedragen aan SIKB. Voor de organisatorische en financiële aspecten is een aparte beheerovereenkomst gesloten tussen Kiwa en SIKB. Tevens is een extra CCvD ingericht (het CCvD TTA).

De activiteiten met betrekking tot de Advieskamer Stortbesluit worden gefinancierd uit de bijdragen van het ministerie van I&W en IPO (vaste kosten) en aanvragers van adviezen (kosten van het advies).

Bestuur van de stichting (good governance)
Het bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan de SIKB-organisatie. Dit gebeurt op basis van de normen voor goed bestuur.
De relevante informatie (normatieve documenten; verslaglegging van besluitvormende en meningsvormende vergaderingen over de normatieve documenten; statuten en inrichting van de organisatie; activiteitenprogramma en evaluatie van de activiteiten per sector) is openbaar beschikbaar via de website www.SIKB.nl.
De programmering van activiteiten en effectiviteit van het stelsel worden jaarlijks besproken met de programmaraden voor Bodembeheer en voor Bodembescherming en met het CCvD Archeologie en het CCvD Datastandaarden. Jaarlijks worden per sector jaarprogramma’s en -verslagen opgesteld.

Het toezicht wordt gevoerd door het bestuur en de externe accountant (jaarlijkse controle en voortgangsgesprek gericht op financiële verantwoording in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties zonder winststreven van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving). SIKB is lid van de Vereniging van Schemabeheerders, die eens per twee jaar een audit bij SIKB uitvoert op basis van de NTA 8813.

In 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking getreden. SIKB heeft zijn activiteiten laten doorlichten om zeker te stellen dat aan de eisen van de AVG wordt voldaan. In 2019 is een AVG-coördinator benoemd, die de controle op de AVG voor SIKB op zich neemt.

EXPLOITATIE 2019
In het verslagjaar werd aan management en organisatie € 467.403 besteed. Aan projectkosten en bestuurskosten werd € 1.210.252 besteed, aan Communicatie en kennisoverdracht € 135.949 en aan overige kantoorkosten werd € 115.053 besteed.

Financiering van deze activiteiten vond plaats uit projectgebonden bijdragen ad € 505.453, structurele bijdragen ad
€ 1.536.296 en diverse baten ad € 3.237.

Gerelateerde onderwerpen