Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bodembeheer

(Peildatum: 1 januari 2021)

Het onderhoud van SIKB-documenten wordt in de eerste plaats gedekt uit bijdragen van gebruikers (bedrijven en overheden) en certificerende instellingen. Naast de onderstaande structurele bijdragen worden soms projectbijdragen verleend.

Jaarlijkse afdracht door certificaathouders 1000, 2000, 2100, 6000 en 7000

Om de kosten van het onderhoud van SIKB-documenten te dekken betalen certificaathouders jaarlijks een bedrag aan SIKB. Het (jaarlijks geïndexeerde) bedrag is gekoppeld aan het certificaat en wordt in de meeste gevallen geïnd via de certificerende instelling. De jaarlijkse bijdrage is € 282,-- (ex BTW). Dit systeem wordt toegepast bij de volgende beoordelingsrichtlijnen / accreditatieschema's:

  • BRL 1000 Monsterneming bij partijkeuringen
  • BRL 2000 Veldwerk
  • BRL 2100 Mechanische boringen
  • BRL 6000 Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg
  • BRL 7000 Uitvoering van (water-)bodemsaneringen
  • BRL 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties van bodemenergie

De jaarlijkse afdracht aan SIKB van een gecertificeerde (resp. geaccrediteerde) organisatie wordt geheven per BRL (resp. accreditatieschema) en per gecertificeerde (resp. geaccrediteerde) vestiging.

Rekenvoorbeelden

Een adviesbureau heeft twee vestigingen en is in beide vestigingen gecertificeerd voor BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000. Het adviesbureau betaalt 2 (gecertificeerde vestigingen) x 3 (BRL-en) = (6 x afdracht ad € 282,--) = € 1.692,-- per jaar. Een aannemer heeft vier vestigingen. Het bedrijf is in twee vestigingen gecertificeerd voor BRL 7000. De aannemer betaalt 2 (gecertificeerde vestigingen) x 1 (BRL) = (2 x afdracht ad € 282,--) =
€ 564,-- per jaar, ongeacht het aantal onder certificaat uitgevoerde saneringen (ex BTW). 

NB Het is uiteraard niet toegestaan om saneringen onder certificaat uit te voeren vanuit een niet-gecertificeerde vestiging.

Bij BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en BRL 9335 Grond geldt € 282,-- per kantoorlocatie en € 78,-- per bewerkingslocatie (ex BTW).

Een vergelijkbaar systeem is ingevoerd voor het onderhoud van AP04 en AS 3000. Hier is de afdracht gekoppeld aan het aantal accreditatie-pakketten per laboratorium. De afdracht per pakket bij AP04 bedraagt € 300,-- (ex BTW), voor AS 1000, AS 2000 en AS 3000 bedraagt de afdracht per pakket € 253,-- (ex BTW).

Jaarlijkse afdracht door certificerende instellingen

Ook de certificerende instellingen maken gebruik van SIKB-documenten en van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Zij betalen jaarlijks een bijdrage in de kosten van het College. Deze bijdrage is € 4.007,-- (ex BTW).

Provincies en gemeenten / milieudiensten, waterschappen  

De bijdrage van provincies en gemeenten (Wbb-bevoegd gezag) / omgevingsdiensten voor het onderhoud van normblad 8001 / 8002 en overige SIKB-activiteiten met betrekking tot bodembeheer bedraagt € 2.100,-- per provincie resp. € 1.850,-- per gemeente per jaar (ex BTW). De bijdrage van een waterschap is € 5.000,-- per waterschap per jaar (ex BTW).

Gerelateerde onderwerpen