Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer

Zo’n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer. Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het correcte gebruik. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, in dit geval David van den Burg, partner bij Ambient, zitten opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en (overheids)adviseurs aan tafel.

Voorop staat de kwaliteit in het bodemgerelateerd werken. Een actueel thema vormen de bodemenergiesystemen. Hierbij moeten het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van bovengrondse onderdelen van een warmtekoudeopslaginstallatie (WKO-installatie) nauwkeurig worden afgestemd met het ondergrondse gedeelte en vice versa. Bedrijven moeten zijn gecertificeerd voor de verschillende soorten werkzaamheden, op basis van BRL SIKB 11000 voor het ondergrondse deel en op basis van BRL SIKB 6000-21 (beheerd door KvINL) voor het bovengrondse deel. De afstemming tussen deze twee certificatieschema’s is een belangrijk aandachtspunt in de meest recente ontwikkelingen. Deze afstemming kreeg afgelopen najaar een extra dimensie omdat de Raad voor Accreditatie vragen stelde over de toelichting die de schemabeheerders hadden gegeven bij de zogenoemde eigen beoordeling van hun schema’s. Inmiddels is afgesproken dat de nieuwe versies van alle documenten uit beide schema’s worden opgenomen in de wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018. BRL SIKB 11000 en BRL SIKB 6000-21 van KvINL blijven daarbij vooralsnog buiten accreditatie.

Publiek en privaat toezicht
Een ander actueel thema dat op 1 februari jongstleden in het CCvD Bodembeheer aan de orde kwam is het publieke toezicht. Nu een groot aantal van de documenten in meer of mindere mate worden geactualiseerd en aangepast (het CCvD heeft deze op 1 februari jl. allemaal vastgesteld) is het ook een van de taken van het CCvD de ‘Essentiële eisen ILT-toezicht’ vast te stellen. Het aldus vastgestelde document waarin die selectie van essentiële eisen is opgenomen vormt de basis voor het toezicht door ILT op bodemwerkzaamheden en is onderdeel van de Rbk.
In het CCvD zitten ook de Certificerende Instellingen (CI’s) aan tafel. In december kwam daarom de Jaarrapportage Certificatietoezicht 2016 aan de orde. Behalve een toename aan afwijkingen in transportgeleidebiljetten, was de algemene trend dat er minder afwijkingen in dat jaar zijn geconstateerd, wat – zeker voor de CI’s – een compliment waard bleek te zijn.

Bodemonderzoek van de toekomst
En tot slot nog een van de andere onderwerpen die in het CCvD in december kwam; het project ‘Bodemonderzoek van de toekomst’. Binnen dit project worden diverse onderzoeken gedaan die moeten leiden tot handreikingen voor effectieve methoden van grootschaliger bodemonderzoek. Zo is er inmiddels een Handreiking Bodemverdichting ontwikkeld en wordt nu gewerkt aan een Handreiking voor grootschalig onderzoek van (diffuse) metalenverontreiniging en een Handreiking monitoring afdeklagen.

Kijk hier voor de verslagen van de CCvD vergaderingen.
Voor de actuele versie van de normatieve documenten zie deze pagina. En kijk hier voor meer informatie over Bodemonderzoek van de toekomst.