Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieukundige begeleiding waterbodem ‘nieuwe stijl’: Protocol 6003 volledig herzien; reacties op ontwerp zijn welkom!

Bij het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering wordt in voorkomende gevallen milieukundige begeleiding toegepast. De milieukundige begeleiding bestaat uit activiteiten, monitoring en adviezen om bijvoorbeeld herverontreiniging van de waterbodem te voorkomen. Ook kan via de milieukundige begeleiding worden bepaald of de kwaliteitsdoelstelling van de ingreep of sanering gehaald is. Protocol 6003 beschrijft de eisen die aan de milieukundige begeleiding bij baggerwerken in de waterbodem gesteld worden.

Protocol 6003 is nu volledig herzien en in ontwerp beschikbaar. Aanleiding voor de wijziging is de veranderde praktijk van integraal water(bodem)beheer. Vanuit het netwerk werden handvatten voor de daarbij behorende afwegingen en werkzaamheden gezocht. Daarnaast was er behoefte aan meer helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen aannemer en milieukundig begeleider en meer flexibiliteit bij de invulling van de rol van de milieukundig begeleider.

Het resultaat is een ontwerp-protocol met een risicogestuurde aanpak: de milieukundige begeleiding is afhankelijk van de context van en het type baggerwerk en de bijbehorende milieuhygiënische risico’s. Het takenpakket van de milieukundig begeleider ziet er in de beoogde nieuwe opzet dus anders uit op een grootschalig baggerwerk met een sleephopperzuiger in een havengebied dan op een kleinschalig baggerwerk met een kraan op een ponton in een regionaal stilstaand water.

Uw feedback op de nieuwe ontwerp-versie is welkom! De begeleidingscommissie zal uw reactie vervolgens meewegen in de definitieve versie. Op deze pagina vindt u de ontwerp-versie van protocol 6003, de bijbehorende wijzigingen in BRL SIKB 6000 en protocol 7003 en het formulier waarmee u uw reactie kunt indienen. Uw reactie op het ontwerp-protocol is welkom t/m maandag 17 juni 2019. Wij willen u vragen uw reacties en eventuele vragen te sturen naar het SIKB-programmabureau via info@sikb.nl.