Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn Baggervolumebepalingen uitgebreid; reacties op ontwerp zijn welkom!

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. Juist omdat de werkelijke hoeveelheid bagger lastig te achterhalen is, zijn eenduidige afspraken over hoe te komen tot een baggervolumebepaling van belang. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft die eenduidige afspraken.

In 2016 is de vigerende versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen in werking getreden. Nu is een update van de Richtlijn in ontwerp beschikbaar. Doel van de wijziging is om de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken te ontsluiten en een keuzehulp te bieden tussen verschillende (handmatige en elektronische) technieken. Daarnaast is een handreiking voor de beschrijving van verificatieboringen toegevoegd.

Uw feedback op de nieuwe ontwerp-versie is welkom! De begeleidingscommissie zal uw reactie vervolgens meewegen in de definitieve versie. Op deze pagina vindt u de ontwerp-versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen, een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en het formulier waarmee u uw reactie kunt indienen. Uw reactie op de ontwerp-richtlijn is welkom t/m maandag 17 juni 2019. Wij willen u vragen uw reacties en eventuele vragen te sturen naar het SIKB-programmabureau via info@sikb.nl.