Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

De Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. Hiermee wordt beoogd om stagnatie te voorkomen bij werkzaamheden waarbij verontreinigde grond en baggerspecie vrijkomt.

Onverkort geldt het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden worden vermeden. Tot de PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) behoren meer dan zesduizend individuele stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten zeer schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem, met uiteindelijk effecten op de mens.

Het tijdelijk handelingsperspectief raakt aan het bemonsteren, bewerken en kwalificeren van grond en baggerspecie. Alle zijn onderwerpen in de certificatieschema’s van SIKB. Met overheid en bedrijfsleven zal worden besproken welke aanpassingen hierin nodig zijn met het oog op het tijdelijk handelingskader voor PFAS. Dit verloopt parallel aan de aanpassing van de schema’s om aan te sluiten op de Omgevingswet.

Tussentijds zal SIKB ook in de informatieve sfeer aandacht aan PFAS schenken. Op het SIKB jaarcongres (26 september a.s.) wordt hier een aparte sessie aan gewijd. Begin oktober verzorgen SIKB en het Platform Baggernet een themabijeenkomst over PFAS in waterbodem en de invloed ervan op uitvoering van baggerprojecten en de afzet van baggerspecie.

De applicaties BoToVa, de Risicotoolbox bodem en de Risicotoolbox waterbodem worden overigens niet aangepast op de normstelling uit dit tijdelijk handelingskader voor PFAS. Aanpassing is voorzien op het moment dat de definitieve normstelling wordt afgeleid en opgenomen in de regelgeving. Lees meer.

Kijk op onderstaande websites voor meer informatie over het tijdelijk handelingskader:
www.bodemplus
www.tweedekamer.nl