Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Belangrijke wijzigingen KNA rond goedkeuring standaardrapport en punten voor intervisie

Vanaf 20 september 2021 is het Wijzigingsblad versie 2 bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 van kracht.

Eind 2020 heeft het CCvD Archeologie een aantal wijzigingen op de BRL SIKB 4000 en KNA protocollen vastgesteld. Deze wijzigingen hebben eerder ter visie gelegen en zijn vastgelegd in het Wijzigingsblad. Vanwege de accreditatie-vereisten zijn alle wijzigingen voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Daarna zijn ze voor acceptatie ook aan het ministerie van OCW gestuurd. Dat betekent een relatief lange doorlooptijd tussen vaststelling en inwerking treding.

Welke wijzigingen worden van kracht met deze versie van het wijzigingsblad?
Een wezenlijke aanpassing in de KNA gaat over het ter goedkeuring voorleggen van het standaardrapport aan bevoegd gezag. De wijziging houdt in dat de verplichting hiertoe niet langer rust op de certificaathouder. Indien goedkeuring wordt vereist, rust deze verplichting – vanuit RO-wetgeving – op de opdrachtgever. Deze kan de taak overigens wel delegeren aan de certificaathouder. Daarmee samenhangend wordt een wijziging doorgevoerd die het vooroverleg tussen bevoegd gezag en certificaathouder voorafgaand aan een (gravend) project moet stimuleren.

Voor ZZP-ers die hun actorstatus willen aanvragen of onderhouden, wordt het mogelijk om gewerkte uren aan te tonen aan de hand van offertes en facturen. Deelname aan een intervisiegroep telt mee als nascholing. Ook zijn de regels verduidelijkt voor actoren die hun registratie hebben laten vervallen en die daarna opnieuw willen registreren. Tot slot zijn de onderhoudseisen voor de actorstatus inspectieduiker vastgesteld.
Het Wijzigingsblad versie 2 is hier terug te vinden. 

Tot slot
Versie 2 van het Wijzigingsblad bevat geen wijzigingen uit het Ontwerp-wijzigingsblad versie 3. Dit laatste is nog in een voorbereidend stadium, met o.a. een openbare reactieronde die liep tot 31-08-2021.