Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Concept Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met een luchttestsysteem ter openbare kritiek

Op 25 februari 2021 heeft het Accreditatiecollege Bodembescherming ingestemd met het ter openbare kritiek publiceren van concept versie 3.0 van SIKB protocol 6704. Het concept protocol zal t/m 7 mei 2021 ter kritiek liggen en is hier in te zien in zowel een ‘schone versie’ als een versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn. Commentaar leveren kan met behulp van deze commentaartabel en worden gemaild naar jordi.verkade@sikb.nl. Er kan alleen commentaar worden geleverd op de gewijzigde tekst.

Aanleiding herziening
Bij de herziening naar versie 2.0 van protocol 6704 is tijdens de openbare kritiekronde de vraag gesteld of de techniek wel geschikt is om eventuele gebreken bij betonvloeren die op folie zijn gestort te constateren. Naar aanleiding van deze vraag heeft het Accreditatiecollege Bodembescherming besloten een aantal praktijkproeven uit te voeren en de Advieskamer Stortbesluit te vragen om advies. De bevindingen van de praktijkproeven en het advies van de Advieskamer hebben er toe geleid dat het Accreditatiecollege Bodembescherming heeft besloten het protocol 6704 te laten aanpassen en op onderdelen te verduidelijken. Daartoe is een Begeleidingscommissie ingesteld met als doel het voorbereiden van een aangepast protocol 6704, daarbij rekening houdend met de opmerkingen van de Advieskamer en de ervaringen van de praktijkproef. Op verzoek van het Accreditatiecollege zijn aan de Begeleidingscommissie twee constructeurs toegevoegd.

Resultaat
Het resultaat van de herziening betreft een op meerdere onderdelen aangepast en verduidelijkt protocol. De Begeleidingscommissie heeft diverse aanpassingen in concept doorgevoerd waarbij invulling is gegeven aan de bevindingen en opmerkingen van zowel de Advieskamer als de Begeleidingscommissie van de praktijkproef, met uitzondering van één. Het betreft de voorwaarde dat de geschiktheid van de luchttest op meetlocatie moet worden aangetoond door de verschillen in luchtdruk te meten tussen folie en beton en onder de folie. De Begeleidingscommissie concludeerde dat dit vooralsnog een technisch niet in te vullen voorwaarde is. Daarom is besloten tijdens de validatie van het protocol nader te onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn of dat deze voorwaarde kan worden ingevuld omdat op een andere manier aangetoond wordt dat er voldoende lucht tussen beton en folie aanwezig is. Ook zal tijdens de validatie extra aandacht worden besteed aan de volgende items:

  • de consequenties voor de druk onder de randen bij luchtverlies in de bermen;
  • de noodzaak tot het visueel inspecteren op de randen indien onvoldoende druk onder de randen wordt gemeten;
  • criteria voor onderzoek naar de aanwezigheid van preferente luchtstroombanen in de checklist voor inspectie zijn opgenomen en daarbij controleren of dit punt afdoende is afgedekt zoals in 3.3.5 van het protocol is bedoeld.

Mocht de validatie leiden tot andere inzichten en significante wijzigingen in het protocol dan kan het zijn dat deze wijzigingen nogmaals ter openbare kritiek worden aangeboden. Een en ander is ter beoordeling aan het Accreditatiecollege Bodembescherming.