Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerpversies BRL SIKB 6000 en 7000 ter openbare reactie

Het CCvD Bodembeheer heeft de ontwerpversies van BRL SIKB 6000 versie 6.0, BRL SIKB 7000 versie 7.0 en bijbehorende protocollen, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Daarbij vraagt zij tevens uw mening over de ‘Impactanalyse beperking reikwijdte tot alleen erkenningsplichtige werkzaamheden’, die raakt aan de BRL-en. U kunt tot uiterlijk 15 september 2021 reageren op de ontwerpversies en de Impactanalyse.

Ontwerpversies
De ontwerpversies van de twee BRL-en en onderliggende protocollen (vier per BRL) zijn een inhoudelijke ontwikkeling en actualisatie van deze certificeringsschema’s. Tegelijkertijd zijn ze transparanter van opzet geworden en worden dubbele certificeringlasten onder de Omgevingswet respectievelijk overgangsrecht vermeden. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De reikwijdte van de BRL-en is – in deze ontwerpversies – ingeperkt tot alleen erkenningsplichtige werkzaamheden.
  • De competentie-eisen aan functionarissen zijn opnieuw vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kennis, ervaring en vaardigheden. Tevens is onderscheid gemaakt tussen eisen bij het aangaan van een functie eisen aan onderhoud van kennis en ervaring.
  • In BRL SIKB 6000 is ‘inkoop en uitbesteding / onderaanneming’ vervangen door ‘delegeren en mandaten’. Hiermee wordt beter duidelijk hoe de verantwoordelijkheid is geregeld tussen projectleider en MKB-er van een certificaathouder, ingehuurd personeel en personeel van onderaannemers. De inhoud van de mandaten is opgenomen in de protocollen.
  • Alle uitvoeringseisen aan de handelingen binnen MKB respectievelijk uitvoering zijn in de protocollen vastgelegd. Daarbij is bij elke uitvoeringseis onder andere vastgelegd voor welke functionaris de eis geldt, wat de juridische context is (Omgevingswet respectievelijk overgangsrecht) en of een eis per definitie bij elk project geldt, of voor specifieke projecten (afhankelijk van de projectomstandigheden).
  • In de protocollen is beter geduid welke meldingen aan bevoegd gezag moeten worden gedaan, wie dat moet doen en welke rechten en plichten de MKB of uitvoering hierin heeft.
  • Er is een nieuw protocol 6007 ‘MKB bij Tijdelijke uitname’ opgesteld. Dit is de evenknie van het protocol 7007 ‘Uitvoering van tijdelijke uitname’ (de opvolger van het huidige protocol 7004).

Beperking reikwijdte
De ontwerpversies BRL SIKB 6000 en 7000 zijn qua reikwijdte beperkter dan hun voorgangers. In de ontwerpversies zijn alleen erkenningsplichtige werkzaamheden (op grond van de Rbk) certificeerbaar. Niet-erkenningsplichtige werkzaamheden zijn niet certificeerbaar. Hier zijn dus geen centrale kwaliteitseisen meer voor. Uitvoerders, opdrachtgevers en bevoegde gezagen moeten hier individueel zaken voor inregelen.
In de BRL-en is in par 1.2 aangegeven welke werkzaamheden onder certificaat kunnen worden uitgevoerd. In bijlage 1 is dit nader uitgewerkt. Tevens is in die bijlage aangegeven welke werkzaamheden niet (meer) onder certificaat uitgevoerd kunnen worden en welke gevolgen dit voor certificaathouders, opdrachtgevers en bevoegde gezagen heeft.
Het invoeren van deze beperkingen is een wezenlijke verandering van de (opzet en reikwijdte van de) BRL-en. Deze verandering kan daarmee een grote impact hebben. Bovendien kan het invoeren van een dergelijke verandering een relatie hebben met wijzigingen in het stelsel in het kader van het Programma verbetering bodemstelsel. Het CCvD wenst graag te vernemen wat de meningen over deze beperkingen zijn, alvorens zij hier definitieve keuzes in maakt. Daarom is hier een aparte impactanalyse voor gemaakt die ook ter reactie voorligt.

Relatie Omgevingswet
De ontwerpversies zijn bedoeld als beleidsrijke wijziging die plaatsvindt nadat de Omgevingswet al in werking is getreden. De ontwerpversies zijn daarmee de opvolgers van de vigerende BRL-en met daarbij het Wijzigingsblad versie 3 die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht wordt. Een voorpublicatie van dit Wijzigingsblad bij BRL SIKB 6000 resp. BRL SIKB 7000 is te vinden op onze site.

Planning
U kunt tot uiterlijk 15 september 2021 reageren op de ontwerpdocumenten en de Impactanalyse. Daarna worden de reacties verwerkt en aangeboden aan het CCvD Bodembeheer. Na vaststelling volgt een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de nieuwe BRL aan te laten wijzen in wet- en regelgeving. De definitieve versies zullen dan in werking treden met de inwerkingtreding bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Dit zal (naar verwachting) de eerste wijziging na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn.

Reageren
De ontwerpdocumenten, de Impactanalyse en een reactieformulier kunt u vinden op onze website: BRL SIKB 6000 resp. BRL SIKB 7000.
Uw reactie kunt u sturen aan SIKB, per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format dat u bij de ontwerpdocumenten aantreft. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie eenvoudiger. Zo besparen we op de beheerkosten van de BRL-en en kunnen de verwerking transparanter uitvoeren.