Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-BRL SIKB 7700 'Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening' open voor reacties

BRL SIKB 7700 is de afgelopen tijd door een Begeleidingscommissie volledig herzien wat heeft geresulteerd in ontwerp-BRL 7700 versie 3.0. Op 2 juni heeft het CCvD Bodembescherming ingestemd met het ter openbare kritiek publiceren van het ontwerp schema. Het ontwerp schema is per vandaag gepubliceerd en u kunt reageren tot en met 15 augustus 2022.

Achtergronden
Op 18 juni 2020 heeft het CCvD Bodembescherming ingestemd met het samenstellen van een begeleidingscommissie die de aanpassing van schema BRL SIKB 7700 voorbereidt. Aanleiding voor de actualisatie van de BRL SIKB 7700 was onder andere:

 • De wens tot een betere aansluiting tussen de inspectieprotocollen (AS SIKB 6700) en deze BRL.
 • De wens van de certificatie-instellingen om diverse tekstuele tegenstellingen, omissies en onduidelijkheden aan te passen en te verbeteren.
 • Eenduidigheid met betrekking tot de eisen gesteld aan een processchema, nu lopen product- en proceseisen door elkaar.
 • Verwerken van opmerkingen die zijn gemaakt door de RvA.
 • Verwerken van opmerkingen uit de laatste openbare kritiekronde.
 • Overige nader te bepalen of voor te stellen wijzigingen.

Een begeleidingscommissie heeft het afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt om de BRL SIKB 7700 en de onderliggende protocollen te actualiseren. Het resultaat is te vinden in ontwerp-BRL 7700 versie 3.0 en omvat een compleet geactualiseerd schema.

Noot: besloten is om ditmaal geen documenten toe te voegen waarin wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt. Dit omdat het hele schema dusdanig is gewijzigd dat een document met wijzigingen zichtbaar geen meerwaarde heeft (niet leesbaar is). Het schema moet daarmee worden beschouwd als een compleet nieuw schema.

Wat verandert er?
Zoals vermeld is het hele schema aangepast, een paar aandachtspunten worden door de rapporteur naar voren gebracht:

 • Protocol 7703 is in lijn gebracht met de andere protocollen, technisch inhoudelijk is dit protocol voor nu niet aangepast (overeenkomstig met opdracht van het college);
 • BAOC en BHOC zijn inhoudelijk aangepast waarbij een duidelijk onderscheid is aangebracht tussen wat onder herstel en nieuwbouw moet worden beschouwd;
 • Diverse certificerende werkzaamheden/procedures/werkwijzen zijn in lijn gebracht met andere SIKB schema’s;
 • Strijdigheden met schema AS SIKB 6700 zijn verwijderd danwel aangepast;
 • Het schema is volledige opgeschoond voor wat betreft referenties, verwijzingen en andere elementen die niet meer actueel zijn.
 • De vele verwijzingen naar CUR-Aanbevelingen en CROW-documenten zijn vervangen door inhoudelijke teksten (zo min mogelijk verwijzingen).

Reageren?
Het CCvD Bodembescherming stelt uw reactie zeer op prijs. Uw reactie wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve versie. Uw commentaar op het ontwerp-schema kunt u d.m.v. het reactieformulier tot en met 15 augustus 2022 mailen naar de secretaris van het CCvD Bodembescherming, Jordi Verkade. Klik hier voor de ontwerpversies en het reactieformulier.