Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerpversies Wijzigingsbladen BRL SIKB 4000 Archeologie ter openbare reactie

Het CCvD Archeologie heeft de ontwerpversies van twee wijzigingsbladen bij BRL SIKB 4000 Archeologie versie 4.1 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. U kunt tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op de ontwerpversies.

Ontwerpversies
De ontwerpversies van de twee wijzigingsbladen betreffen een inhoudelijke ontwikkeling en actualisatie van de eisen aan geofysisch onderzoek resp. booronderzoek. Voor geofysisch onderzoek houdt de wijziging in dat de verankering in de gehele AMZ-cyclus verbetert. Voor booronderzoek betekent de wijziging dat dubbele certificeringsverplichtingen voor onderzoek op landbodems resp. waterbodems wordt vermeden.

Relatie eerdere wijzigingsbladen
Op 20 september jl. is wijzigingsblad versie 2 van kracht geworden, waarmee o.a. bepalingen omtrent het puntenstelsel voor de actorregistratie en de procedure rond het standaardrapport zijn gewijzigd. Momenteel wordt ook gewerkt aan het wijzigingsblad versie 3 met o.a. bepalingen rond deponeren van (digitale) informatie. Dit wijzigingsblad is reeds eerder ter visie gelegd en wordt momenteel uitgewerkt voor definitieve besluitvorming.

Gelet op het aantal en omvang van de wijzigingsbladen is het CCvD Archeologie voornemens om alle wijzigingsbladen op termijn te consolideren in een nieuwe versie van de BRL en KNA. Daarmee ontstaat een beter hanteerbaar certificatieschema voor certificaathouders en certificerende instellingen.

Planning
U kunt tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op de ontwerpdocumenten. Na verwerking van de reacties en vaststelling door het CCvD volgt een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de wijzigingsbladen aan te laten wijzen in wet- en regelgeving.

Reageren
De ontwerp-wijzigingsbladen en een reactieformulier kunt u vinden op onze website: BRL SIKB 4000. Uw reactie kunt u sturen aan SIKB, per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format dat u bij de ontwerpdocumenten aantreft. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie eenvoudiger. Zo besparen we op de beheerkosten van de BRL-en en kunnen de verwerking transparanter uitvoeren.