Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie ontwerpversies Protocol 7510 en protocol 9335-10 met overige schema-documenten

Het CCvD Bodembeheer is voornemens nieuwe versies te vast te stellen van BRL SIKB 7500 met protocol 7510 en van BRL 9335 met protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9. Tevens is het CCvD Bodembeheer voornemens een nieuw protocol 9335-10 te introduceren.

De nieuwe versies vloeien voort uit een voorgenomen herziening van protocol 7510 dat toeziet op bewerking/reiniging van grond c.a. en baggerspecie. Achtergrond is het bieden van nog meer zekerheid aan de aanbieder van verontreinigde grond en aan de afnemer van gereinigde grond dat zowel het bewerkingsproces als bewerkte product aan voldoen aan wet- en regelgeving en aan de hoge kwaliteitsstandaard van de sector.
Om deze zekerheid verder te verhogen is de procescertificering (in BRL SIKB 7500 / protocol 7510) stevig herzien, zowel qua inhoud als qua structuur. Tegelijkertijd wordt het protocol 9335-10 geïntroduceerd dat zal gaan toezien op de afgifte van de Milieuverklaring bodemkwaliteit bij bewerkte/gereinigde grond. Dit is dan niet meer mogelijk via de andere protocollen uit de ‘9335-serie’.
Als gevolg van de herziening van protocol 7510 en de komst van protocol 9335-10 moeten BRL SIKB 7500. BRL 9335 en de andere 9335-protocollen aangepast worden. De aanpassingen zijn nodig om de documenten weer op elkaar te laten aansluiten. Tevens wordt een beperkt aantal andere verbeteringen aan te brengen. Dit betreft met name de bepalingen rond clusterorganisaties in protocol 9335-4.

Het CCvD Bodembeheer wenst iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij de nieuwe versies te consulteren. Zij worden daarom opgeroepen om te reageren op de ontwerpversies.

Eventuele reacties kunnen tot 15 december 2023 ingezonden worden via info@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de daartoe beschikbaar gestelde reactietabel.

De ontwerpversies en de reactietabellen treft u aan op onze site in de dossiers BRL SIKB 7500 resp. BRL 9335 onder “informatieve documenten”.