Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicatie nieuwe versie van de BRL SIKB 4000 en KNA protocollen

Recent is een nieuwe versie van de BRL 4000 Archeologie gepubliceerd, samen met een nieuwe versie van de protocollen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) land- en waterbodems, versie 4.1. Wij informeren u graag over een aantal aspecten die van belang zijn voor u als gebruiker van deze documenten.

Overgangsbeleid van versie 4.0 naar versie 4.1
De nieuwe versie 4.1 van de BRL en de KNA worden van kracht per 1 juli 2018. Versie 4.0 van die documenten wordt ingetrokken per 30 juni 2019. U kunt de versie 4.1 gebruiken vanaf het moment dat u daarvoor gecertificeerd bent en uw certificerende instelling de accreditatie voor versie 4.1 heeft behaald. Dit moet volgens de Erfgoedwet voor 1 juli 2019 zijn gebeurd. Uw overstap van versie 4.0 naar versie 4.1 kan plaatsvinden als onderdeel van de normale auditcyclus en vergt dus in principe geen extra audit. We adviseren u om tijdig met uw certificerende instelling te overleggen over de planning van deze overstap. Voor meer informatie zie paragraaf 1.4 van de BRL SIKB 4000, versie 4.1.

Relatie met de Erfgoedwet
De nieuwe versie van de BRL en de wettelijk verplichte protocollen voor IVO en Opgraven (landen waterbodems) zullen voor 1 juli 2018 door de minister van OCW worden aangewezen als verplicht te hanteren documenten. Het gaat dan om de BRL zelf en de protocollen met de nummers 4003, 4103, 4004, 4104 en 4107.

Wat wijzigt er met de nieuwe versie van de BRL SIKB 4000 en KNA versie 4.1?
De wijzigingen hangen vooral samen met wettelijke eis tot accreditatie van de certificerende instelling. Dit houdt onder meer in dat de kwaliteit van het werk van de certificerende instelling onder toezicht van de Raad voor Accreditatie staat. Deze wijzigingen zijn dus vooral voor uw CI van belang. Verder is het eerder gepubliceerde Wijzigingsblad ingevoegd in de tekst, is de tekst redactioneel nog eens doorgenomen en is de lay out verbeterd.

Andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • een aangepaste puntenverdeling (tussen categorie A en B) bij onderhoud actorstatus,
  • de verplichting om bij een e-depot te deponeren, ook als de depothouder hier niet over beschikt
  • betere duiding bewijsmiddelen voor aanleveren projectdocumentatie, vondsten en monsters, inclusief regels voor verwijtbare afkeur van aanlevering

Tot slot is van belang dat met een certificaat onder accreditatie het te hanteren SIKB-logo wijzigt. De reden hiervan is dat het vanuit de accreditatie verplicht is om een onderscheid te maken tussen een certificaat met- of een certificaat zonder accreditatie (bijv. een certificaat 'onder voorbehoud’).

Deze logo’s kunt u hier downloaden. Voor uw gemak is er op de website bij de nieuwe BRL een overzicht (tabel) met alle wijzingen in de BRL en KNA protocollen gepubliceerd.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris Archeologie Esther Wieringa op 085 – 486 24 50 of via Esther.Wieringa@sikb.nl.