Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

IBC-locaties: een zorg apart (ontwerp-wijziging inspectierichtlijn AS 6900)

Locaties waar in het verleden IBC-bouwstoffen zijn geborgen, moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit (en daarvoor: het Bouwstoffenbesluit) jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor locaties die na 2014 zijn aangelegd was daar al een inspectierichtlijn voor: de AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstoffen. Deze inspectierichtlijn wordt nu uitgebreid met locaties die vóór 2104 zijn aangelegd. U kunt tot 5 april 2017 reageren op het ontwerp van deze wijziging.

Wat zijn IBC-bouwstoffen?
Een IBC-bouwstof is een bouwstof die vanwege de mate van emissie volgens het Besluit Bodemkwaliteit alleen met Isloatie- Beheersings- en Controlemaatregelen mag worden aangelegd. Het gaat dan met name om AVI-bodemas en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG).

Wettelijke regeling
IBC-locaties moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit periodiek worden geïnspecteerd. In 2014 is deze regeling gemoderniseerd (Besluit bodemkwaliteit), maar op grond van het overgangsrecht gelden ook de bepalingen van het Bouwstoffenbesluit nog voor werken die voor 2008 zijn aangelegd. Werken die tussen 2008 en 2014 zijn aangelegd vallen ook onder het besluit Bodemkwaliteit, maar met een aparte regeling. Klik hier voor een overzicht van de regelgeving voor IBC-werken.

Weinig bekend over oudere IBC-locaties
Er is weinig bekendheid met oudere IBC-locaties. Wat zijn het, waar liggen ze, welke stoffen zijn geborgen. Daarom is een apart informatie-document opgesteld waarin de belangrijkste zaken zijn samengevat.
Hoe gaan we eigenlijk om met locaties waar we in het verleden IBC-bouwstoffen hebben geborgen? Het lijkt er op dat we nog maar zeer beperkt weten waar dat is gebeurd en wat er is geborgen. De wettelijk verplichte inspecties worden lang niet altijd uitgevoerd. Zowel bij AVO-bodemas als bij TAG gaat het grote hoeveelheden materiaal die zijn toegepast in gww-werken, die vanwege milieurisico’s onder IBC-maatregelen dienden te worden toegepast. Dat maakt van inspectie zeer relevant. Zowel om te voldoen aan de wettelijke eisen, als aan de huidige stand der techniek; en daarmee om zorg te dragen voor de kwaliteit van de leefomgeving bij deze IBC-werken.

De ontwerp-wijziging van AS 6900: wat verandert er?
De ontwerp-wijziging van de AS 6900 maakt het mogelijk om ook werken die voor 2014 zijn aangelegd te inspecteren op basis van de AS 6900 en daar een inspectieverklaring over af te geven. Dit betreft werken die onder het voormalige Bouwstoffenbesluit zijn aangelegd (tot 2007), maar ook werken die onder het Besluit Bodemkwaliteit zijn aangelegd in de periode 2008 – 2014. De inspecties voor dergelijke werken zijn verwoord in een nieuw hoofdstuk 6 van protocol 6902. Werken die zijn aangelegd vanaf 1 januari 2014 waren al uitgewerkt in protocol (hoofdstuk 4 van protocol 6902). Verder is de tekst van protocol 6902 op diverse plaatsen gepreciseerd, met name in de weergave van wettelijke verplichtingen.

Tegelijk worden enkele andere zaken aangepast:

  • Vereenvoudiging van accreditatie: De accreditatie onder AS SIKB 6900 kan op dit moment worden verkregen voor 3 categorieën. Dit wordt gewijzigd in 2 categorieën doordat de nu bestaande categorieën B en C worden samengevoegd.

     A. isolerende constructie met deklaag opgebouwd met bentonietmat,          zandbentonietpolymeergel of HDPE-folie als isolerende laag;
     B. vloeistofdichte verharding of vloer;
     C. vloeistofdichte bebouwing.
     Een aparte categorie vergt een aparte accreditatie. In praktijk blijkt dat aan de      categorie C beperkt behoefte is, zodat de drempel voor het halen van deze      accreditatie te hoog is en er geen inspectie-instelling beschikbaar is voor dit werk. Het      samenvoegen voorkomt dit.

  • Precisering van de eisen aan kritieke apparatuur: De eisen aan apparatuur zijn gepreciseerd (zie hoofdstuk 2 van protocol 6901 en 6902). Moet apparatuur extern gekalibreerd zijn of niet? Deze vraag speelt met name bij het inspecteren van folies tijdens de aanlegfase (trekslagsterkte en afpel).
  • Tekstuele zaken: het huidige Wijzigingsblad wordt geïntegreerd in de hoofdtekst, zodat het aparte Wijzigingsblad kan vervallen; tekstuele verbeteringen (verwijzingen etc.); invoegen Engelstalig voorwoord en een Engelstalige titel (ten behoeve van internationaal gebruik).

Tijdens de ter inzage periode wordt uitgewerkt in hoeverre het gewenst is om in protocol 6901 – criterium 25 te gaan verwijzen naar de Duitse norm DVS in plaats van de huidige (verouderde) TNO-protocollen voor het aanleggen van folies. Tevens worden er later nog foto’s ingevoegd.

Reageren?
U kunt reageren op de ontwerp-wijziging van de AS 6900 en de protocollen 6901 en 6902 tot 5 april 2017. We stellen het zeer op prijs als u hiervoor het reactieformulier gebruikt. Stuur uw reactie per mail naar het CCvD / AC Bodembescherming, t.a.v. de secretaris, via secretariaat@SIKB.nl.