Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-wijzigingen schema’s Bodembeheer t.b.v. Omgevingswet ter openbare reactie

Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen
Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een aantal ontwerp-Wijzigingsbladen en nieuwe ontwerp-documenten vastgesteld.

Voor de volgende schema’s zijn ontwerp-Wijzigingsbladen opgesteld:

 • BRL SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen
 • AS SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen
 • BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
 • AS SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
 • BRL SIKB 2100, Mechanisch boren
 • BRL SIKB 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
 • BRL 9335, Grond
 • BRL SIKB, 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

Voor het volgende schema en accreditatieprogramma zijn nieuwe versies van de bijbehorende documenten in ontwerp opgesteld:

 • AS SIKB 3000, Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek
 • AP04, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen

Voor de volgende twee schema’s zijn nieuwe ontwerp-protocollen opgesteld, tezamen met een Wijzigingsblad om die nieuwe ontwerp-protocollen een plaats te geven:

 • BRL SIKB 6000, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
 • BRL SIKB 7000, Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

U kunt tot uiterlijk 31 januari 2020 reageren op de ontwerpversies.

Ontwerp-Wijzigingsbladen
De ontwerp-Wijzigingsbladen bevatten ieder een aantal wijzigingen ter voorbereiding op de naderende implementatie van de Omgevingswet (zoals nu voorzien per 1 januari 2021). Deze bestaan o.a. uit aanpassing van verwijzingen naar wetsteksten, andere (wettelijke) definities en nieuwe terminologie.
Naast de wijzigingen in verband met de Omgevingswet, wordt ook een beperkt aantal tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Deze zijn vaak aangedragen door certificaathouders, bevoegde gezagen en of certificatie-instellingen naar aanleiding van praktijksituaties.
In de ontwerp-Wijzigingsbladen wordt per wijziging een toelichting gegeven.
Opgemerkt wordt dat de ontwerp-Wijzigingsbladen ook een aantal wijzigingen bevatten die reeds eerder dit jaar ter openbare reactie zijn aangeboden. Deze zullen bij de eerstvolgende wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit (voorjaar 2020) in werking treden. U kunt hier dus niet op reageren. Deze wijzigingen zijn als zodanig gemarkeerd.

Ontwerpdocumenten onder AP04 en AS SIKB 3000

 • Met de implementatie van de Omgevingswet, nu voorzien per 1 januari 2021, wordt wettelijk een andere extractiemethode voorgeschreven voor de analyse op materiaal bestemd voor toepassing in diepe plassen: in plaats van met Koningswater (Aqua regia) wordt bij die methode Aqua nitrosa (verdund salpeterzuur) gebruikt. Om te borgen dat de uitvoering van die extractiemethode geharmoniseerd plaatsvindt worden hiervoor nieuwe prestatiebladen toegevoegd aan zowel AP04 als AS SIKB 3000.
 • Om effectief onderzoek te kunnen doen naar PFAS in de bodem moet ook de uitvoering van de laboratoriumanalyses op deze stofgroep worden geharmoniseerd. Om dit te borgen worden ook hiervoor nieuwe prestatiebladen toegevoegd aan zowel AP04 als AS SIKB 3000.
 • De implementatie van de Omgevingswet betekent ook dat verwijzingen naar wetsteksten en andere (wettelijke) definities moeten worden aangepast en dat op sommige punten nieuwe terminologie moet worden gehanteerd.
 • In de nieuwe versie zijn voorstellen opgenomen voor het oplossen van knelpunten die sinds de publicatie van de huidige versie van beide schema’s zijn aangedragen.
 • Verwijzingen naar Nen-normen en andere normatieve documenten worden geactualiseerd.

Ontwerp-protocollen bij BRL SIKB 6000/7000
De BRL SIKB 6000 en 7000 zien toe op uitvoering van (water)bodemsaneringen en de milieukundige begeleiding daarvan. In de Omgevingswet worden de werkzaamheden rond (water)bodemsanering vervangen door de milieubelastende activiteiten ‘graven’, ‘saneren’ en ‘grondwatersanering’. Daarnaast krijgen decentrale overheden meer bevoegdheden en vervalt een aantal Rijksregels. De huidige protocollen sluiten daardoor niet meer aan op de nieuwe situatie. Er wordt daarom voorgesteld om per schema twee nieuwe protocollen te introduceren: ‘graven in en saneren van de bodem’ en ‘Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering’ (beiden bij BRL SIKB 7000) resp. de milieukundige begeleiding daarvan (bij BRL SIKB 6000).

De uitvoering van een sanering resp. de MKB verschilt per situatie. Dit is o.a. afhankelijk van de uit te voeren activiteit, de decentrale regels en de gekozen techniek. In de nieuwe protocollen is daarom gekozen voor een risico-gestuurde aanpak met basistaken (die altijd moeten) en situationele taken (die per project kunnen verschillen). Per taak zijn de eisen uitgewerkt. De certificaathouder onderbouwt zelf vooraf welke taken (en dus eisen) uit het protocol van toepassing zijn. Bij een complexe sanering kunnen dit er veel zijn, bij een standaardsanering zijn dit er minder. Voor repeterende werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever (bijv. tijdelijke uitplaatsing bij nuts-werkzaamheden) kan de certificaathouder een eigen standaard uitvoeringsplan maken, waardoor de risico-afweging niet meer per project gemaakt wordt, maar slechts eenmalig.
De huidige protocollen blijven overigens van kracht voor de situaties die vallen onder het overgangsrecht (bijv. reeds beschikte saneringen of nazorgtrajecten). In de BRL-en is in de laatste bijlage een schema opgenomen waarin duidelijk wordt welk protocol bij welke werkzaamheden behoort.

Tegelijkertijd met de nieuwe ontwerp-protocollen, wordt ook een ontwerp-Wijzigingsblad bij beide BRL-en gepubliceerd. Hierin staat o.a. de aansluiting met de nieuwe protocollen en de gewijzigde definities als gevolg van de Omgevingswet.

Opgemerkt wordt dat de ontwerp-Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 6000 en 7000 ook een aantal wijzigingen bevatten, die eerder dit jaar ter openbare reactie zijn aangeboden. Deze zullen bij de eerstvolgende wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit (voorjaar 2020) in werking treden. U kunt hier dus niet op reageren. Deze wijzigingen zijn als zodanig gemarkeerd.

Planning
U kunt tot uiterlijk 31 januari 2020 reageren op de ontwerp-documenten. Daarna worden de reacties verwerkt en aangeboden aan het CCvD/AC Bodembeheer. Na vaststelling volgt een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de nieuwe documenten aan te laten wijzen in wet- en regelgeving.
De definitief vastgestelde Wijzigingsbladen en de definitieve protocollen zullen dan in werking treden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021.
Gezien de aard van de wijzigingen wordt er geen overgangstermijn gehanteerd.
Een uitzondering hierop geldt voor AP04 en AS SIKB 3000, omdat elke geaccrediteerde organisatie enige tijd nodig zal hebben om over te stappen op de nieuwe versie van deze documenten. Hoeveel tijd hangt onder meer af van de planning van de reguliere beoordeling door de Raad voor Accreditatie. Met het oog daarop is de huidige versie van de documenten nog te gebruiken tot uiterlijk vijftien maanden na het in werking treden van de nieuwe versie. Als alles volgens de hierboven weergegeven planning verloopt is dat dus tot 1 april 2022.

Reageren
De volledige tekst van de ontwerp-documenten kunt u hier vinden:

Ontwerp van elk van de documenten AP04-A, AP04-E, AP04-SB, AP04-SG, AP04-U en AP04-V.

 • Dossier AS SIKB 3000:

Ontwerp van AS SIKB 3000 en van elk van de protocollen 3010-3090, 3110-3190 en 3210-3290.

 • Dossier BRL SIKB 6000:

Ontwerp-Wijzigingsblad versie 2-c03 bij versie 5.0 van BRL SIKB 6000 + ontwerp-Protocollen 6005 en 6006 (beiden versie 1-c03)

 • Dossier BRL SIKB 7000:

Ontwerp-Wijzigingsblad versie 3-c01 bij versie 6.0 van BRL SIKB 7000 + ontwerp-Protocollen 7005 en 7006 (beiden versie 1-c03)

U kunt uw reactie tot uiterlijk 31 januari 2020 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format:

Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.

Let op: deze reactieronde is alleen bedoeld voor de aangegeven wijzigingen en niet voor andere teksten uit de AS-sen, BRL-en en protocoll