Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Activiteiten SIKB

Programmering activiteiten SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie die alle actoren uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar brengt om gezamenlijk de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer te borgen en waar mogelijk te verbeteren. SIKB biedt op een concrete manier inhoudelijke ondersteuning voor de uitvoeringspraktijk van archeologie en het (water-) bodembeheer. SIKB werkt samen met deze spelers aan instrumenten en kennisoverdracht voor de hele keten van opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en bevoegde gezagen. De SIKB-activiteiten bestaan uit het samen met betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden, het vastleggen van deze methoden in handreikingen of richtlijnen en het bieden van een platform voor kennisoverdracht en kennisdeling. Bij de activiteiten van SIKB staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • aandacht voor ervaring en vakmanschap;
  • vernieuwing van proces en techniek;
  • duidelijke werkafspraken, en
  • borging van kwaliteit.

Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2017 vastgesteld.

  • Archeologie: het Jaarprogramma 2017 is met name gericht op de evaluatie van de certificering op basis van de BRL 4000 en de KNA versie 4.0. Deze evaluatie is nodig in het licht van de wettelijke eis om het nieuwe kwaliteitssysteem onder accreditatie te brengen. De KNA is onderverdeeld in een voor landbodems en een voor waterbodems en bevat voorts leidraden, een beoordelingsrichtlijn en het register.  Het jaarprogramma bevat ook een aantal voorgenomen activiteiten met als doel de KNA inhoudelijk te verbeteren of aan te vullen. Zo staat op het jaarprogramma 2017 de omgang met Modern Oorlogserfgoed en het verbeteren van de Referentietabellen (KNA PS07). Om het gebruik van de richtlijn te bevorderen worden cursussen en publicaties verzorgd, praktische uitleg via onder andere een helpdesk gegeven en wordt inhoudelijk bijgedragen aan symposia en informatiebijeenkomsten. Zie jaarprogramma 2017 archeologie.
  • Bodembeheer: tot 2018 zijn drie programmalijnen uitgezet. De eerste richt zich op een ‘Effectief en actueel stelsel’; inhoudelijk actueel, lean en mean van opzet, transparant en waar mogelijk onderling uniform, met een goede leesbaarheid en aantrekkelijke opzet voor de gebruikers, met op orde zijnde verwijzingen naar andere norm-documenten en internationaal ontsloten door een Engelstalige samenvatting. De tweede programmalijn richt zich op ‘Instrumenten bij de tijd’; het bevorderen van acceptatie en toepassing van technische vernieuwingen zoals alternatieve werkwijzen en extensieve veldwerktechnieken, het bevorderen van digitaal werken en het ontwikkelen van instrumenten en kennisoverdracht daarover. De derde programmalijn is gericht op ‘Kennis op orde’, en haakt in op het wegvloeien van bodem-gerelateerde kennis bij overheden en bedrijven, waar juist de toenemende integraliteit verbreding en verdieping van die kennis vraagt. Zie jaarprogramma 2017 bodembeheer.
  • Bodembescherming: ook voor dit aandachtsgebied zijn programmalijnen tot 2018 uitgezet. De eerste richt zich op een ‘Effectief en actueel stelsel’: het zorgvuldig beheer van documenten, het bijeen brengen en onderling harmoniseren van documenten op het gebied van bodembescherming en het borgen van de juiste setting van SIKB-documenten in beleid en juridische verankering van SIKB-documenten. De tweede programmalijn ‘Bijdragen aan technische ontwikkelingen’, richt zich op activiteiten ter bevordering van de technische actualiteit en technische innovatie. De derde programmalijn ‘Kennis op orde’ vindt zijn aanleiding door het wegvloeien van veel technische kennis bij overheden en bedrijven, wat goede uitvoering van de werkzaamheden in de weg staat. Aandacht dus voor het uitwisselen van kennis en praktijkervaring, het kwalificeren van inspecteurs door het organiseren van examens, het organiseren van het netwerk met betrekking tot bodembescherming en algemene voorlichting over bodembescherming. De vierde programmalijn, ‘Expertise en advies’, voorziet in onafhankelijk technische expertise en advies bij het werken met IBC-bouwstoffen en bodembeschermende voorzieningen op stortplaatsen. Genoemd moeten hier worden de Advieskamer Bodembescherming, een commissie van deskundigen, die op verzoek een oordeel geeft over een ontwerp van een werk waar IBC-bouwstoffen worden toegepast en de Advieskamer Stortbesluit, die deskundige en onafhankelijke adviezen uitbrengt over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen. Zie jaarprogramma 2017 bodembescherming.
  • Datastandaarden: In 2017 wordt extra aandacht geschonken aan de positionering van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden, met name gericht op het tonen van de meerwaarde van harmonisatie en een transparante en onafhankelijke besluitvorming. Voor verschillende domeinen, zoals water en archeologie, zal het College worden versterkt. Onderzocht gaat worden of het College kan faciliteren bij het beheer van relevante andere standaarden. Uitgangspunt is een goede aansluiting op ontwikkelingen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Basis Registratie Ondergrond (BRO).  Zie jaarprogramma 2017 Datastandaarden.

Gerelateerde onderwerpen