Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Activiteiten SIKB

Programmering activiteiten SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen alle actoren uit het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer borgen, en zo mogelijk verbeteren. SIKB biedt voor de uitvoeringspraktijk op een concrete manier inhoudelijke ondersteuning. Daartoe werkt SIKB samen met deze spelers aan instrumenten en kennisoverdracht voor de hele keten van opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en bevoegd gezag. De SIKB-activiteiten bestaan uit het samen met betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden, het vastleggen van deze methoden in handreikingen of richtlijnen en het bieden van een platform voor kennisoverdracht en kennisdeling. Daarbij staat aandacht voor ervaring en vakmanschap, vernieuwing van proces en techniek, duidelijke werkafspraken en borging van kwaliteit centraal. Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2019 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven.

 

Archeologie

Voor Archeologie zijn door het CCvD Archeologie vier programmalijnen opgesteld, waaronder een aantal projecten zullen worden uitgevoerd. De eerste programmalijn is die van het bevorderen van het digitaal werken. Het gaat daarbij om het efficiënt en foutloos uitwisselen van digitale gegevens, het verder vormgeven van de digitale keten in de archeologie, de harmonisatie in het aanleveren van digitale gegevens en de betrouwbaarheid daarvan. De tweede programmalijn is getiteld ‘Kennis voor kunde & Kunde voor kennis’. Hierbij gaat het met name om het bevorderen van inhoudelijke (praktijk)kennis bij uitvoerenden en om permanente educatie. De derde programmalijn is gericht op een effectief en actueel archeologisch stelsel. De activiteiten hebben onder meer tot doel om te borgen dat de documenten en tools blijven voldoen aan criteria als: inhoudelijk actueel; betrouwbaarheid van de analoge/digitale gegevens; goede leesbaarheid en aantrekkelijkheid voor de gebruikers. Tot slot betreft de vierde programmalijn de effectiviteit van de instrumenten. Zo zal vervolg worden gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van het kwaliteitssysteem.

 Klik hier voor Jaarprogramma Archeologie 2020.

Bodembeheer

In 2020 geeft het programma Bodembeheer de volgende invulling aan de drie eerder bepaalde programmalijnen voor 2019-2021:

1. Effectief en actueel stelsel
Voortzetting van de implementatie van de Omgevingswet met:

 • Doorlopen van de vervolgprocedure voor de wijzigingen in de BRL-en (mede) ter implementatie van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regelingen (openbare reactieronde, HUF toets en RvA procedure);
 • Actualisatie van de instrumenten voor de overheidstaken voor bodembeheer, afgestemd op de behoeften van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen; 
 • Binnen het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)wordt bij de visitatieronde in 2020 geaudit in hoeverre de deelnemende bevoegde gezagen gevorderd zijn met de voorbereiding van beleid en procedures voor implementatie van de Omgevingswet.

2. Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig

 • Toevoegen van bewezen nieuwe meettechnieken aan protocollen voor bodemonderzoek;
 • Uitvoeren van de Verkenning transitie naar een Circulaire Economie in het Bodembeheer, samen met NLingenieurs, Provincie Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Amsterdam, DCMR en de Vereniging van Waterbouwers.
 • SIKB zal in 2020 een rol nemen in de voorbereiding van afspraken tussen partijen over digitale uitwisseling en ontsluiting van informatie over bodemverontreiniging en bodemenergiesystemen, en deze afspraken borgen in de daarvoor relevante datastandaarden en beoordelingsrichtlijnen, in nauwe verbinding met de BRO.

3. Kennis op orde

 • Bijeenkomsten en cursussen gericht op borging van uitvoeringskennis, zowel voor bestaande werkwijzen als voor wijzigingen daarin, bijvoorbeeld door wijzigingen in wetgeving (Omgevingswet) of werkvoorschriften.

Ook levert SIKB in 2020 bijdragen aan verschillende Platforms, zoals Baggernet, Platform Toezicht Bodem, Platform Bronbemaling en het Platform Bodembeheer.

Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2020.

Bodembescherming

Ook voor 2019 is er voor het werkveld bodembescherming weer een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is besproken in de Programmaraad Bodembescherming en vastgesteld door het bestuur. De activiteiten in het werkveld bodembescherming richten zich in de komende jaren (2019-2021) met name op continuering en versterking van het werkveld bodembescherming waarbij invulling wordt gegeven op de volgende programmalijnen:

1. Effectief en actueel stelsel

 • De activiteiten in deze programmalijn zijn gericht op het zorgvuldig beheer van documenten, o.a. door het bespreekbaar maken en afhandelen van diverse (soms langlopende) discussies. De sleutel hiervoor ligt in het respectvol omgaan met inhoudelijke argumenten en belangen.
 • Tweede doel is het bijeen brengen en onderling harmoniseren van documenten op het gebied van bodembescherming.
 • Ten derde gaat het om het borgen van de juiste setting van SIKB-documenten in beleid en juridische verankering van SIKB-documenten, alsmede afstemming van eisen tussen regelgeving en SIKB-documenten.

2. Bijdragen aan technische ontwikkelingen
Binnen deze programmalijn worden activiteiten uitgevoerd die gericht op zijn op het bevorderen van de technische actualiteit en technische innovatie. Hieronder vallen:

 • Praktijkonderzoek om aannamen en normen in veldsituaties te testen
 • validatie van (nieuwe) producten en technieken die benut kunnen worden in de SIKB-documenten.

3. Kennis (van de mensen in het werkveld) op orde
Het wegvloeien van technische kennis bij overheden en bedrijven kan goede uitvoering van de werkzaamheden in de weg staan. Er blijkt blijvend behoefte te zijn aan uitleg en verdieping over de (technische) achtergronden. De activiteiten richten zich op:

 • Het uitwisselen van kennis en praktijkervaring.
 • Kwalificeren van inspecteurs door het organiseren van examens.
 • Organiseren van het netwerk mbt bodembescherming
 • Algemene voorlichting mbt bodembescherming

4. Expertise en advies
De activiteiten in deze programmalijn voorzien in onafhankelijk technische expertise en advies bij werken met IBC-bouwstoffen en bodembeschermende voorzieningen op stortplaatsen.

Mede om invulling te geven aan bovenstaande speerpunten wordt in 2019 extra aandacht gegeven aan:

 • Kennisoverdracht aan inspecteurs, aannemers en overheden (met als hoofdonderwerp de gewijzigde schema’s).
 • (Afronden) praktijk onderzoeken voor: luchttesten, effecten van micro-biologische verontreinigingen in brandstof op restlevensduur van tanks, camera-inspectie van ongecoate tanks en pilot inspectieresultaten AS6811.
 • Definitief maken van het schema’s BRL SIKB 7800.
 • (Onderzoek naar) Uitbreiding van de pilot inspectieresultaten.

Het volledige Jaarprogramma Bodembescherming 2019 met daarin opgenomen een evaluatie over 2018 kan hier worden gevonden.

Datastandaarden

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd. Daarnaast worden de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO gevolgd en waar nodig wordt inbreng geleverd. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe ISO 14688/NEN 8990 en de NEN 6693 op de gegevensuitwisseling van boorbeschrijvingen, mede in relatie met de ontwikkelingen op dit vlak binnen de BRO. De drinkwaterlaboratoria worden extra ondersteund bij het implementeren van SIKB0101 in de drinkwaterketen.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2021 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem, Archeologie en Water. Klik hier voor het Jaarprogramma Datastandaarden 2021.

Gerelateerde onderwerpen