Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Activiteiten SIKB

Programmering activiteiten SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen alle actoren uit het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer borgen, en zo mogelijk verbeteren. SIKB biedt voor de uitvoeringspraktijk op een concrete manier inhoudelijke ondersteuning. Daartoe werkt SIKB samen met deze spelers aan instrumenten en kennisoverdracht voor de hele keten van opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en bevoegd gezag. De SIKB-activiteiten bestaan uit het samen met betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden, het vastleggen van deze methoden in handreikingen of richtlijnen en het bieden van een platform voor kennisoverdracht en kennisdeling. Daarbij staat aandacht voor ervaring en vakmanschap, vernieuwing van proces en techniek, duidelijke werkafspraken en borging van kwaliteit centraal. Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2018 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven.

 

Archeologie

Voor Archeologie zijn vier programmalijnen opgesteld. De eerste is die van het bevorderen van het digitaal werken. Het gaat daarbij om het efficiënt en foutloos uitwisselen van digitale gegevens, het verder vormgeven van de digitale keten in de archeologie, de harmonisatie in het aanleveren van digitale gegevens en de betrouwbaarheid daarvan. De tweede programmalijn is getiteld ‘Kennis voor kunde & Kunde voor kennis’. Hierbij gaat het met name om het bevorderen van inhoudelijke (praktijk)kennis bij uitvoerenden en om permanente educatie. De derde programmalijn is gericht op een effectief en actueel archeologisch stelsel. De activiteiten hebben onder meer tot doel om te borgen dat de documenten en tools blijven voldoen aan criteria als: inhoudelijk actueel; betrouwbaarheid van de analoge/digitale gegevens; goede leesbaarheid en aantrekkelijkheid voor de gebruikers. Tot slot betreft de vierde programmalijn de effectiviteit van de instrumenten. Zo zal het kwaliteitssysteem, waaronder het Actorregister, worden geëvalueerd en de verdere implementatie ervan worden begeleid. Klik hier voor Jaarprogramma Archeologie 2018.

 

Bodembeheer

Het programma Bodembeheer richt zich op de volgende programmalijnen:

  • Effectief actueel stelsel;
  • Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig;
  • Kennis van de mensen in het werkveld op orde.

Voor wat betreft de effectiviteit en actualiteit van het stelsel van Beoordelingsrichtlijnen zijn in 2017 de eisen voor het certificeringsproces in hoofdstuk 4 van de verschillende richtlijnen ter harmonisatie voorbereid. De vaststelling hiervan wordt in 2018 verwacht. In 2018 wordt onderzocht of verdergaande harmonisatie van de kennis- en ervaringseisen zinvol is. Ook worden in 2018 diverse protocollen geactualiseerd. Veel aandacht ook voor de aanstaande Omgevingswet, waarvoor een impactanalyse zal worden opgesteld. Uit het grote aantal zaken dat in 2018 aandacht vraagt nog een kleine greep: actualisatie van de BRL 11000 die het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie betreft, verschillende digitaliseringsvraagstukken, het ontwerpen van een richtlijn voor geotechnisch onderzoek bij sleufloze boortechnieken en het verzorgen van en bijdragen leveren aan verschillende Platforms, zoals Baggernet, Bodembeheer en Bronbemaling. Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2018.

 

Bodembescherming

De activiteiten in het werkveld bodembescherming richten zich op de volgende programmalijnen:

  • Effectief en actueel stelsel;
  • Bijdragen aan technische ontwikkelingen;
  • Kennis (van de mensen in het werkveld) op orde;
  • Expertise en advies

In 2018 gaat extra aandacht uit naar Kennisoverdracht aan inspecteurs, aannemers en overheden, integratie van de ‘K903 bedrijven’ en omzetting tot BRL 7800 bedrijven, het afronden van de praktijkonderzoeken voor luchttesten en de effecten van micro-biologische verontreinigingen in brandstof op restlevensduur van tanks. Voorts het definitief maken van de schema’s voor AS 6700, 6800 en 6900 en de BRL 7700 en het omzetten van de BRL K 903 naar de BRL SIKB 7800. De verschillende doelgroepen krijgen in 2018 een aantal themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over tankinstallaties) aangeboden, vaak samen met andere organisaties. Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembescherming 2018.

 

Datastandaarden

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd. Daarnaast worden de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet, inclusief Informatiehuizen, en de BRO gevolgd en waar nodig wordt inbreng geleverd. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe ISO 14688 op de gegevensuitwisseling van boorbeschrijvingen, mede in relatie met de ontwikkelingen op dit vlak binnen de BRO. Met de drinkwaterlaboratoria zijn afspraken gemaakt over het implementeren van SIKB0101.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2018 opgenomen. Zo verwacht IHW een kwaliteitsslag door te voeren in Aquo Lex. Geconstateerd is namelijk dat nog veel termen verwijzen naar oude modelobjecten en dat veel termen niet meer actueel zijn. Ook ontbreken koppelingen tussen waarden uit de domeintabellen en de termen uit het woordenboek. Klik hier voor het Jaarprogramma Datastandaarden 2018.

Gerelateerde onderwerpen