Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Activiteiten SIKB

Programmering activiteiten SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen alle actoren uit het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer borgen, en zo mogelijk verbeteren. SIKB biedt voor de uitvoeringspraktijk op een concrete manier inhoudelijke ondersteuning. Daartoe werkt SIKB samen met deze spelers aan instrumenten en kennisoverdracht voor de hele keten van opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en bevoegd gezag. De SIKB-activiteiten bestaan uit het samen met betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden, het vastleggen van deze methoden in handreikingen of richtlijnen en het bieden van een platform voor kennisoverdracht en kennisdeling. Daarbij staat aandacht voor ervaring en vakmanschap, vernieuwing van proces en techniek, duidelijke werkafspraken en borging van kwaliteit centraal. Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2019 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven.

 

Archeologie

Voor Archeologie zijn door het CCvD Archeologie vier programmalijnen opgesteld, waaronder een aantal projecten zullen worden uitgevoerd. De eerste programmalijn is die van het bevorderen van het digitaal werken. Het gaat daarbij om het efficiënt en foutloos uitwisselen van digitale gegevens, het verder vormgeven van de digitale keten in de archeologie, de harmonisatie in het aanleveren van digitale gegevens en de betrouwbaarheid daarvan. De tweede programmalijn is getiteld ‘Kennis voor kunde & Kunde voor kennis’. Hierbij gaat het met name om het bevorderen van inhoudelijke (praktijk)kennis bij uitvoerenden en om permanente educatie. De derde programmalijn is gericht op een effectief en actueel archeologisch stelsel. De activiteiten hebben onder meer tot doel om te borgen dat de documenten en tools blijven voldoen aan criteria als: inhoudelijk actueel; betrouwbaarheid van de analoge/digitale gegevens; goede leesbaarheid en aantrekkelijkheid voor de gebruikers. Tot slot betreft de vierde programmalijn de effectiviteit van de instrumenten. Zo zal het kwaliteitssysteem, waaronder het Actorregister, worden geëvalueerd en de verdere implementatie ervan worden begeleid. Klik hier voor Jaarprogramma Archeologie 2019.

 

Bodembeheer

Het programma Bodembeheer kent in 2019-2021 de volgende programmalijnen:

 • effectief actueel stelsel;
 • instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig;
 • kennis op orde van de mensen in het werkveld.

De voorbereiding op de Omgevingswet zal in 2019 en ook in 2020 veel aandacht vragen. Uit onze impactanalyse blijkt dat in alle bodemschema’s aanpassingen nodig zijn. Het gaat om verwijzingen, definities en terminologie en teksten gerelateerd aan de decentralisatie van bevoegdheden. In de normdocumenten van de series 6000, 7000, 8000 en 9335 zijn zelfs grote aanpassingen nodig. Zodra de wetgeving voldoende duidelijk is, zal de aanpassing van de bodembeheerschema’s starten, zoveel mogelijk gecombineerd met lopende of beoogde actualisaties.

Het project ‘Verkenning vervolgkoers kwaliteitsboring bodembeheer’ heeft wensen voor verbetering van (het functioneren) van de kwaliteitsborging voor BRL 1000, 2000 en 6000 in kaart gebracht. Waar mogelijk wordt aangesloten op voorgenomen actualisaties. Dit jaar wordt gestart met de realisatie van die wensen. Met het Ministerie van I&W wordt de onderlinge taakverdeling afgestemd, in verband met het door I&W ingezette project ‘Beleidsevaluatie kwalibo’.

Een kleine greep uit het grote aantal zaken dat in 2019 ook aandacht vraagt:

 • start harmonisatie van kennis- en ervaringseisen;
 • afronding van de actualisatie van de BRL 11000 voor het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie;
 • vernieuwing van protocol 6003 voor milieukundig toezicht bij waterbodemsaneringen en samenhangend daarmee aanpassing van protocol 7003 voor uitvoering van waterbodemsaneringen;
 • onderzoek naar consequenties van de nieuwe NEN 5720 voor met name protocol 2003, 7510 en 7511. Bij de herziening van protocol 7510 worden ook de discussies over omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in de bodem i.r.t. en circulaire economie betrokken;
 • de vraag of, en zo ja hoe, asbestonderzoek in waterbodem een plek moet krijgen in de SIKB-documenten.

Tot slot levert SIKB ook in 2019 weer bijdragen aan verschillende Platforms, zoals Baggernet, Platform Toezicht Bodem, Platform Bronbemaling en het Platform Bodembeheer. Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2019.

Bodembescherming

Ook voor 2019 is er voor het werkveld bodembescherming weer een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is besproken in de Programmaraad Bodembescherming en vastgesteld door het bestuur. De activiteiten in het werkveld bodembescherming richten zich in de komende jaren (2019-2021) met name op continuering en versterking van het werkveld bodembescherming waarbij invulling wordt gegeven op de volgende programmalijnen:

1. Effectief en actueel stelsel

 • De activiteiten in deze programmalijn zijn gericht op het zorgvuldig beheer van documenten, o.a. door het bespreekbaar maken en afhandelen van diverse (soms langlopende) discussies. De sleutel hiervoor ligt in het respectvol omgaan met inhoudelijke argumenten en belangen.
 • Tweede doel is het bijeen brengen en onderling harmoniseren van documenten op het gebied van bodembescherming.
 • Ten derde gaat het om het borgen van de juiste setting van SIKB-documenten in beleid en juridische verankering van SIKB-documenten, alsmede afstemming van eisen tussen regelgeving en SIKB-documenten.

2. Bijdragen aan technische ontwikkelingen
Binnen deze programmalijn worden activiteiten uitgevoerd die gericht op zijn op het bevorderen van de technische actualiteit en technische innovatie. Hieronder vallen:

 • Praktijkonderzoek om aannamen en normen in veldsituaties te testen
 • validatie van (nieuwe) producten en technieken die benut kunnen worden in de SIKB-documenten.

3. Kennis (van de mensen in het werkveld) op orde
Het wegvloeien van technische kennis bij overheden en bedrijven kan goede uitvoering van de werkzaamheden in de weg staan. Er blijkt blijvend behoefte te zijn aan uitleg en verdieping over de (technische) achtergronden. De activiteiten richten zich op:

 • Het uitwisselen van kennis en praktijkervaring.
 • Kwalificeren van inspecteurs door het organiseren van examens.
 • Organiseren van het netwerk mbt bodembescherming
 • Algemene voorlichting mbt bodembescherming

4. Expertise en advies
De activiteiten in deze programmalijn voorzien in onafhankelijk technische expertise en advies bij werken met IBC-bouwstoffen en bodembeschermende voorzieningen op stortplaatsen.

Mede om invulling te geven aan bovenstaande speerpunten wordt in 2019 extra aandacht gegeven aan:

 • Kennisoverdracht aan inspecteurs, aannemers en overheden (met als hoofdonderwerp de gewijzigde schema’s).
 • (Afronden) praktijk onderzoeken voor: luchttesten, effecten van micro-biologische verontreinigingen in brandstof op restlevensduur van tanks, camera-inspectie van ongecoate tanks en pilot inspectieresultaten AS6811.
 • Definitief maken van het schema’s BRL SIKB 7800.
 • (Onderzoek naar) Uitbreiding van de pilot inspectieresultaten.

Het volledige Jaarprogramma Bodembescherming 2019 met daarin opgenomen een evaluatie over 2018 kan hier worden gevonden.

Datastandaarden

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd. Daarnaast worden de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO gevolgd en waar nodig wordt inbreng geleverd. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe ISO 14688 op de gegevensuitwisseling van boorbeschrijvingen, mede in relatie met de ontwikkelingen op dit vlak binnen de BRO. De drinkwaterlaboratoria worden extra ondersteund bij het implementeren van SIKB0101 in de drinkwaterketen.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2019 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem en Water. Klik hier voor het Jaarprogramma Datastandaarden 2019.

Gerelateerde onderwerpen