Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Alternatieve werkwijze
Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
(BRL SIKB 6000) - Protocol 6001

NB:
het CCvD Bodembeheer heeft deze alternatieve werkwijze geëvalueerd, met als conclusie dat deze minder gemakkelijk moet worden toegepast.

TABEL 2: Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (BRL SIKB 6000) - Protocol 6001

Noot bij de tabel:
bij aangepaste criteria wordt onderstreepte tekst geacht te zijn toegevoegd en is doorgehaalde tekst niet op de alternatieve werkwijze van toepassing.

datum beoordeling uitvoeringswijze op hoofdlijnen op de alternatieve werkwijze niet of in aangepaste vorm van toepassing zijnde toetsingscriteria toetsingscriteria gericht op alternatieve werkwijze projectuitgevoerd
30-12-2014 Het niet full time maar twee tot vier uur per dag aanwezig zijn van de voor protocol 6001 geregistreerde milieukundig begeleider, waardoor deze niet altijd toezicht uitoefent op alle kritische werkzaamheden.

Er is wel continu een vertegenwoordiger (een DLP-er) van de aannemer (die erkend is op basis van BRL SIKB 7000) aanwezig, die op het project invulling geeft aan het V&G-plan, zoals implementatie van maatregelen en voorzieningen.  Voor de momenten waarop de milieukundig begeleider afwezig is wordt de taak van milieukundige begeleiding (processturing) feitelijk besproken met en gedelegeerd aan de DLP-er. De werkwijze vindt plaats op een bodemsanering met de volgende kenmerken:
zintuiglijk is goed onderscheid te maken tussen de licht verontreinigde zandige bovengrond en de sterk verontreinigde kleiige/venige ondergrond;het proces is eenvoudig en repeterend: de kleiige/venige ondergrond wordt afgevoerd en de zandige bovengrond wordt onderin de aanvulling gebracht;de sanering kent geen specifieke doelstelling. De ontgravingscontour wordt bepaald door de civieltechnische grenzen.
De volgende eis uit paragraaf 4.1.1 in versie 4.0 van protocol 6001 is niet op de alternatieve werkwijze van toepassing:

Alle taken van de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van kritische werkzaamheden door de aannemer moeten door een geregistreerd milieukundige begeleider of onder direct toezicht van een geregistreerd milieukundig begeleider worden uitgevoerd. Onder direct toezicht wordt verstaan: de milieukundige begeleider is fysiek op de locatie beschikbaar.
- In het begin van de graafwerkzaamheden is de milieukundig begeleider full time aanwezig indien kritische werkzaamheden worden verricht, gedurende tenminste drie  dagen. Indien de DLP-er ook na die termijn, naar schriftelijk oordeel van de milieukundig   begeleider, onvoldoende is ingewerkt of   geïnstrueerd, dient de bovengenoemde termijn te worden verlengd, totdat dat wel is gerealiseerd. De milieukundig begeleider blijft hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van een goede en tijdige milieukundige begeleiding van de onderhavige sanering;

- Bedoeld overdrachtsmoment dient
  schriftelijk te zijn vastgesteld en
  opgenomen in zowel het logboek van de
  aannemer als van de milieukundig
  begeleider;

- Bij eventuele vervanging van de   betreffende medewerkers (milieukundig   begeleider respectievelijk DLP-er) dient de voornoemde inwerkperiode te worden  herhaald;

- De betrokken medewerker van de   aannemer dient vervolgens een logboek bij te houden, waarin ten minste de volgende aspecten dienen te zijn vastgelegd:

          - Uitgevoerde werkzaamheden tijdens
            afwezigheid milieukundig begeleider;
          - Geschatte hoeveelheid grond, die na
            ontgraven in depot is gebracht (met
            onderscheid kwaliteitsklasse)
            alsmede vergelijking daarvan met de
            vóóraf verwachte omvang van die
            depots en massastromen;
          - Aantal afgevoerde vrachten (met
            kopie begeleidingsformulier);
          - Debietmeterstanden en resultaten
            overige, uitgevoerde metingen;
          - Bijzonderheden, zoals aantreffen van
            asbest en dergelijke (voorzien van    
            foto- of ander beeldmateriaal).

- De milieukundige dient tijdens uitvoering  van kritische werkzaamheden door de  aannemer tenminste twee uur per dag (op wisselende tijden) aanwezig te zijn. Tenminste eenmaal per week dient de milieukundig begeleider onaangekondigd de saneringslocatie te bezoeken en hierbij  de door de DLP-er gehanteerde werkwijze te controleren.   Indien blijkt dat de kwaliteit van de uitvoering van de gedelegeerde milieukundige begeleiding, naar oordeel van de geregistreerd milieukundig begeleider, het bevoegd gezag Wbb en/of  de certificatie-instelling, niet voldoet aan de  eisen zoals bedoeld in protocol 6001, dan  dient de alternatieve werkwijze te worden beëindigd dan wel afdoende te worden bijgesteld;

- De delegatie van de taak als milieukundige  begeleider is niet toegestaan bij kritische   werkzaamheden in relatie tot de aanwezige  verontreiniging met minerale olie in de bodem;

- De milieukundig begeleider dient  controleboringen te verrichten overeenkomstig het saneringsplan, doch ten minste eenmaal per vijf dagen. Aan de hand hiervan dient te worden vastgesteld of de vooraf verwachte bodemopbouw
en –verontreiniging daadwerkelijk aanwezig is. Als
sprake is van significante afwijkingen van die
verwachtingswaarde, dient de alternatieve
werkwijze te worden beëindigd dan wel, voor zover mogelijk, afdoende te worden bijgesteld. Een en ander dient te zijn vastgelegd en verantwoord in het logboek, van zowel de milieukundig begeleider als van de DLP-er;

- Tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze dient de certificatie-instelling van het bedrijf van de milieukundig begeleider ten minste eenmaal een onaangekondigde veldwerkaudit te kunnen uitvoeren;

- Verificatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend milieukundig begeleider en mag niet worden gedelegeerd.
niet bekend