Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Alternatieve werkwijze
Uitvoering van (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
(BRL SIKB 7000) - Protocol 7003

TABEL 3: Uitvoering van (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (BRL SIKB 7000) - Protocol 7003

Noot bij de tabel:
bij aangepaste criteria wordt onderstreepte tekst geacht te zijn toegevoegd en is doorgehaalde tekst niet op de alternatieve werkwijze van toepassing.

Datum beoordeling Uitvoeringswijze op hoofdlijnen Op de alternatieve werkwijze niet of in aangepaste vorm van toepassing zijnde toetsingscriteria Toetsingscriteria gericht op alternatieve werkwijze Project uitgevoerd
11-06-2014 Het niet toepassen van een grond- en dekzeil bij de tijdelijke opslag van in depot opgenomen materiaal, waarbij het in depot genomen materiaal vochtig wordt gehouden.

Een van de kenmerken van de situatie in het onderhavige project is dat de bodem waarop het in depot genomen materiaal wordt opgeslagen van dezelfde kwaliteitsklasse is (bodemkwaliteitsklasse B) als het in depot genomen materiaal zelf.
De eis tot “het gebruik van grond- en dekzeil bij opslag van verontreinigd afval en bagger” uit paragraaf 6.5 in versie 3.2 van protocol 7003 is niet van toepassing op de alternatieve werkwijze. Bij materiaal tijdens depot:

- De bodem onder het depot moet dezelfde kwaliteitsklasse hebben als het in depot geplaatste materiaal.

Toelichting: de kwaliteitsklassen moeten vooraf vastgesteld worden en gedurende de fase van depot gemonitord worden.

- De kwaliteit van de bodem onder het depot mag niet verslechteren door uitloging van verontreiniging uit het in depot geplaatst materiaal en vice versa.

Toelichting: er is een risico dat verontreinigingen uit het in depot geplaatste materiaal gaan uitlogen en zo de bodem negatief beïnvloeden. Evenzeer is het denkbaar dat de verontreinigde bodem een negatieve invloed heeft op het in depot geplaatste materiaal. Deze risico’s worden groter indien de parameters waarop de indeling in kwaliteitsklasse B voor de bodem en voor het in depot geplaatste materiaal verschillend zijn.

- Het in depot geplaatste materiaal mag niet verstuiven naar omgeving.

Toelichting: in de alternatieve werkwijze wordt gesproken van vochtig houden van de grond. Dit moet bij drogend weer altijd toegepast worden conform de BRL. Echter, zonder dekzeil is het risico van verstuiven / verwaaien groot. Dit betekent dat de grond altijd vochtig gehouden moet worden.

- Het in depot geplaatste materiaal moet volledig liggen binnen de contouren van de bodem met dezelfde kwaliteitsklasse.

Toelichting: voorkomen moet worden dat verontreiniging vanuit het in depot geplaatste materiaal schonere grond bereikt zodat deze ook verontreinigd raakt. Dit risico neemt toe naarmate het in depot geplaatste materiaal dichter naar de rand van de “vervuilde bodem” ligt.

Bij uitneming van materiaal uit depot:

- Bij het uitnemen van materiaal uit depot mag geen materiaal uit de oorspronkelijke bodem uitgenomen worden.

Toelichting: bij verwijderen / ontgraving van het depot mag er geen vermenging optreden van de oorspronkelijke bodem met het in depot geplaatste materiaal.
niet bekend