Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Erkenning, certificering, accreditatie en functiescheiding bij een partijkeuring

Voor meer informatie over erkenningen en functiescheiding zie het dossier Kwalibo.

  • Bij partijkeuringen geldt de eis van functiescheiding;
  • De instantie die monsters neemt voor een partijkeuring moet erkend zijn voor en werken volgens:
    • een certificaat voor BRL SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen';
    • of een accreditatie voor AS SIKB 1000, 'Monsterneming voor partijkeuringen';
    • de monsternemer moet onder het certificaat of accreditatie zijn geregistreerd. Bij de monsterneming mag maximaal één niet voor monsterneming voor partijkeuringen geregistreerde medewerker voor elke geregistreerde monsternemer worden ingezet. Dit moet ofwel een stagiair zijn ofwel een medewerker met een officiële registratie voor het uitvoeren van monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding;
    • Monsters moeten worden geanalyseerd volgens accreditatieprogramma AP04 en door een laboratorium dat beschikt over een erkenning voor dit accreditatieprogramma. Indien de genomen monsters worden geconserveerd moet de uitvoerder van de conservering sinds 1 juli 2007 erkend zijn voor het accreditatieschema AS 3000, 'Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek' (zie ook dossier Conserveren van milieumonsters).

Overzichten van afgegeven erkenningen zijn te vinden op de website van Bodem+.

Gerelateerde onderwerpen