Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KWALIBO (erkenningsregeling bodem)

De KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een wettelijke regeling die beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders.

Dat betekent dat een erkenning van bedrijven of personen verplicht is of wordt voor een aantal activiteiten van laboratoria, veldwerkbureaus, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigingsbedrijven. In sommige situaties is functiescheiding verplicht.

Voor meer informatie: kijk op www.rwsleefomgeving.nl (dossier Bodem en ondergrond).

Overzicht erkenningsplichtige werkzaamheden

De KWALIBO-regeling is van toepassing op bodembeheer.
Dat betreft onder meer:

 • aanleg van bodembeschermende voorzieningen;
 • afgeven van kwaliteitsverklaringen op grond van een nationale BRL;
 • analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie;
 • analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
 • bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie (ex situ grondreiniging en bewerking, met uitzondering van het ontwateren van baggerspecie waarvoor geen vergunningplicht geldt);
 • certificering van personen;
 • periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen;
 • milieukundige begeleiding (verificatie en processturing bij een bodemsanering);
 • monsterneming bij partijkeuringen;
 • produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarvoor een erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven;
 • uitvoering van een bodemsanering van de bodem;
 • veldwerk;
 • verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages;
 • beoordeling en keuring van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages en daarbij behorende voorzieningen;
 • ontwerp, aanleg en beheer van bodemenergiesystemen.

Voor de toepassing van IBC-bouwstoffen in een werk is in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) opgenomen dat het ontwerp, afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering en het beheers- en controleplan worden beoordeeld door de Advieskamer Bodembescherming. Deze Advieskamer wordt conform het Besluit bodemkwaliteit aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Milieu, en functioneert binnen de SIKB.